Svalövs kommun

Svalövssjön

Testbild

Ett lyckat projekt!

Svalövssjön anlades mitt ute i åkermarken norr om tätorten och det mesta i projektet gick riktigt bra. Sjön har blivit en naturlig målpunkt för promenader och ett andningshål under lediga stunder. Den är också en del av en boendemiljö i byn och har kanske det där lilla extra som är så betydelsefullt för att känna sig hemma.

Bakgrund

Det började redan 1991 med diskussioner i kommunhuset om att anlägga en sjö. Kommunen skulle bidra till att minska sin överproduktion från åkermarken genom att avstå mark till annan användning. Det fanns också en diskussion att göra åtgärder i vattendrag för att minska miljöpåverkan och få en jämnare vattenföring i de små vattendragen. Att anlägga våtmarker var den lösning som hade börjat användas och detta var en naturlig inriktning för Svalövs kommun. Ändå styrdes tankarna snabbt in på att anlägga en sjö eftersom den skulle ge så väldigt mycket mer än positiva effekter på miljö och hydrologi. Slätten runt Svalöv var också tidigare nästan helt utan öppna vattenspeglar.

Bygget i sig gick snabbt men beslutsprocessen var lång eftersom det fanns många frågor att besvara. Vilken är bästa platsen? Är det tillåtet att anlägga en sjö och vilka tillstånd måste sökas? Vilka sakägare kan få problem? Är det någon som tycker det är en dålig idé? Går det att bada i sjön? Kommer vattentillförseln att räcka? Hur undviks att sjön växer igen? Kommer fisk att trivas? Och, inte minst – har vi råd?

Under något år var diskussionen om Svalövssjön en angelägenhet för många i kommunen. Efter en tid fanns ett brett spektrum av åsikter från övervägande positiva men också negativa. Olika utredningar genomfördes allt eftersom frågeställningar dök upp och diskussionen bland allmänheten var hela tiden mycket livlig. Hela resan till ett ställningstagande tog fyra år och då hade en finansiering presenterats tillsammans med en plan på utformningen. Det var bara början. Tillstånd från vattendomstolen krävde fler utredningar och långa förhandlingar. Vid tiden hade domstolen Öresundsbron på sitt bord och det dröjde ända till slutet av december 1999 innan vattendom erhölls. Därefter behövdes bara komplettering med arkeologiska undersökningar.

Byggskede

Det första spadtaget togs 14 juni 2000 av kommunalråden, väl bevakade av såväl lokalpress som rikstäckande TV. Efter det första riktiga regnet i slutet av augusti kunde en liten vattenspegel skönjas i botten av det schaktade området. I mitten av november var sjön där i hela sin prakt och den 14 december, exakt sex månader efter första spadtaget, genomfördes en vida uppmärksammad invigning. Det tog nästan tio år från tanke till färdig sjö.

Hydrologi

Sjön ingår i ett vattensystem där havsöring reproducerar sig och därför har en stor satsning gjorts på att havsöringen ska kunna vandra obehindrat till sina lekområden. I stället för en konventionell laxtrappa är utloppet konstruerat som ett ”naturligt” bäckavlopp med en bred trappa närmast dämmet. Detta har fungerat väl och det finns dessutom hål i dammkonstruktionen under vattennivån så att ål ska kunna passera och ett permanent flöde i trappan garanteras. För att bidra till en balanserad undervattensvegetation har signalkräftor inplanterats.

Publicerad: 2019-06-27

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Fakta

  • Areal: 6 ha
  • Största djup: 4,5 m
  • Omkrets: 1642 m
  • Byggd: År 2000

Föreskrifter

  • Håll hunden kopplad eller under uppsikt
  • Respektera betesdjuren
  • Inga motorfordon
  • Stör inte fågelliv och undvik öar under häckningstid
  • Fisket tillhör skifteslagen Norra Svalövs by, Södra Svalövs by, Felestad by, Källs Nöbbelövs by samt Teckomatorp S:17
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun