Detaljplaner

Med en detaljplan får kommunen reglera hur mark- och vattenområden ska användas, hur bebyggelsen ska se ut och vilka områden som inte får bebyggas. En detaljplan omfattar ett begränsat område och prövar om ett område är lämpligt för ett visst ändamål, till exempel bostäder.

Om detaljplan

Detaljplaner tas fram både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Alla betydande exploateringar måste föregås av detaljplaneläggning, men det kan även gälla enstaka fastigheter eller ändring av en byggnads användning.

Detaljplanen är juridiskt bindande både för enskilda och för myndigheter och sätter ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden. En detaljplan gäller till dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Mer information om det detaljplanering finns på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så upprättas en detaljplan

Att ändra eller upprätta en ny detaljplan kan initieras både av kommunen själv eller av en fastighetsägare eller en exploatör. Processen för att ta fram en detaljplan är väl definierad och syftar till att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

En detaljplan kan tas fram med flera olika förfaranden där standardförfarande är det vanligaste. Det är det enskilda ärendets förutsättningar som bestämmer vilket förfarande som ska användas.

Bild över detaljplaneprocessen.

(Klicka på bilden för större upplösning)

Illustrationen ovan visar processen för ett standardförfarande. En planprocess inleds genom att någon ansöker om planbesked eller genom att kommunen själv tar initiativ till att påbörja ett planarbete. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked och om ett planarbete ska startas eller inte.

Mer information om planbesked och hur du ansöker finns längre ner på sidan och Planbesked – ansökan om ny eller ändrad detaljplan.

Vid samråd och granskning samråder kommunen planförslaget med Länsstyrelsen och andra myndigheter, kända sakägare och boende som berörs samt andra som kan ha ett intresse av planförslaget. Syftet med samrådet är att samla in information, önskemål och synpunkter om planförslaget och att väga in dessa tidigt i processen. Utifrån de synpunkter som inkommer under samråd och granskning uppdateras planförslaget.

En detaljplan antas i de flesta fall av samhällsbyggnadsnämnden. Planer som är av principiell betydelse antas av kommunfullmäktige. Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft ca 3 veckor efter antagandebeslutet. Detaljplanen är då juridiskt bindande och kan börja användas.

För mer information om planprocessen och om övriga förfaranden finns på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planbesked - ansökan om ny eller ändra detaljplan

Om du vill göra en åtgärd som kräver att kommunen tar fram en ny detaljplan eller ändrar eller upphäver en gällande detaljplan kan du ansöka om planbesked.

Ansökan av planbesked ska göras i blanketten begäran om planbesked Pdf, 173.4 kB, öppnas i nytt fönster.. Det ska framgå vad ändamålet med åtgärden är och om åtgärden gäller byggnadsverk ska den ungefärliga omfattningen (antal hus, byggnadsarea, totalarea, våningsantal etc) och karaktären beskrivas. En karta som visar vilket område som berörs och hur området är tänkt att exploateras ska bifogas.

När en komplett begäran om planbesked inkommit till kommunen utreds förutsättningarna för att upprätta en detaljplan enligt ansökan och därefter beslutar samhällsbyggnadsnämnden om positivt eller negativt planbesked. Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att upprätta en detaljplan och kommunen ska ange när beslut om antagande, ändring eller upphävande bedöms kunna ske. Ett negativt planbesked innebär att kommunen inte avser att upprätta en detaljplan och kommunen ska då redovisa skälen för det. Beslut om planbesked ska fattas inom 4 månader från det att en komplett ansökan inkommit till kommunen.

Vid både positivt och negativt planbesked tas en avgift ut i enlighet med av kommunfullmäktige antagen taxa. På följande flik finns en länk till plantaxa Pdf, 242.2 kB, öppnas i nytt fönster.. Ett beslut om planbesked kan inte överklagas.

Innan planarbetet påbörjas tecknas ett planavtal mellan kommunen och den sökande där kostnaderna för planarbetet regleras.

Gällande detaljplaner

Klicka på kartbilden för att öppna en interaktiv karta med samtliga gällande detaljplaner i Svalövs kommun

Gällande detaljplaner i Svalövs kommun.

Djurhållning inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område behövs tillstånd för att ha lantbruksdjur, orm, pälsdjur eller fjäderfä. Du ansöker om tillstånd hos Söderåsens miljöförbund. Följande är en länk till deras hemsidan där du får tillgång till blanketten för ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående Detaljplaner

Nedan kan du se de detaljplaner som plan- och exploateringsenheten arbetar med just nu. Kontakta oss gärna om du har frågor! Mejladress: plan@svalov.se eller på växeln: 0418-47-50 00.

Samråd

Teckomatorp 7:53 m.fl. (Stationsnära läge)

Samrådstiden gick ut den 2 december 2022

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsändamål i stationsnära läge. Den nya bebyggelsen ska utformas så att den tar avstamp i den befintliga kulturmiljön men låter arkitekturen spegla vår tid. Vidare syftar detaljplanen att säkerställa så att dagvattnet tas om hand lokalt och att bostäderna uppfyller bullerkraven.

Planområde Teckomatorp
samråd-granskning

Billeberga 1:1
Samrådstiden gick ut den 25 november 2022

Billeberga 1:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av flerbostadshus. Syftet är också att säkerställa att den nya bebyggelsen anpassas till områdets kulturvärden, att naturvärden bevaras och skyddas samt att dagvattenhantering och skyddsåtgärder för buller och risk säkerställs.
Planförslaget möjliggör ca 130 nya bostäder. Flerbostadshusen är som högst längst österut med 4,5 våningar, och trappas sedan ned till 3 våningar i väster. Den befintliga ladan centralt i området bevaras för att användas som parkeringshus. I den södra delen av planområdet skapas ett nytt naturområde där också fördröjningsmagasin för dagvatten kommer att anläggas. Särskilt skyddsvärda träd och alléer i området bevaras och skyddas i detaljplanen.

Samrådsmöte
Ett informationsmöte angående förslaget anordnas TORSDAGEN den 10
NOVEMBER 2022.
kl 17.00 är ni välkomna att vara med på en rundtur i området där kommunen och exploatören på
plats visar planerna för området. Vi ses på gårdsplanen framför ladan på Årups Gård.
kl 18.00 hålls ett möte i Billeberga församlingshem. Där berättar kommunen och exploatören mer
om förslaget för nya bostäder.

Välkommen!

Om du vet att du kommer får du gärna anmäla dig genom att klickan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planskede samråd-granskning

Blinkarp 1:9
Samrådstiden gick ut den 12 juni 2022

Blinkarp 1:9

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bland annat stugor för tillfällig vistelse, konferensanläggning,
spa samt lättare former av vård och hälsovård. Vidare syftar detaljplanen till att
säkerställa att dagvatten tas om hand lokalt samt att värdefulla biotoper och naturvärden
skyddas. Stugorna ska utformas så att de tar hänsyn till omkringliggande natur och skyddsvärda
områden. Planområdet är beläget cirka 2,5 km väst om Röstånga centrum. Området omfattar fastigheten Blinkarp 1:9 och avgränsas av skog i norr, Blinkarpsväg i söder, betesmark i väst och bostadshus i öst. Planområdets areal är cirka 4 hektar.

Planskede samråd-granskning

Del av Knutstorp 10:6, "Ring Knutstorp"
Samrådstiden gick ut den 7 juni 2021

Syftet med detaljplanen är att planlägga för den befintliga anläggningen samt en utbyggnad av
motorbanan. Denna utbyggnad har prövats i en tillståndsprocess enligt Miljöbalken och i och med
planläggningen möjliggörs det som tillstånd har beslutats om (delar av tillståndsbeslutet har över-
klagats till Mark- och miljödomstolen). Vidare är syftet att möjliggöra en utveckling av verksam-
heter i området i form av en företagsby för teknikrelaterade företag.

knutstorp
samråd-granskning

Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna)
Samrådstiden gick ut den 1 mars 2017
Vilar - inväntar BT Kemi

Detaljplanen har som syfte att:
  • Pröva och möjliggöra ett natur- och rekreationsområde samt parkering.
  • Reglera att området inte bebyggs.

    Efter sanering av den södra delen av det område där BT Kemi tidigare hade verksamhet
    kommer hela BT Kemi-området, både söder och norr om järnvägen, att kunna omvandlas till
    ett sammanbundet naturområde som också på sikt kopplas med ortens övriga grönområden.
Teckomatorp
samråd-granskning

Granskning

Södra Svalöv 30:7 (Lantlyckan del 2)
Granskningstiden pågår från den 3 april till den 24 april 2023

Området_Lantlyckan del 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse av varierad karaktär och centrumverksamhet i bottenplan inom den norra delen av planområdet. Detaljplanen möjliggör för cirka 160 bostäder, varav cirka 140 kommer att vara lägenheter i flerbostadshus och cirka 20 kommer att bestå av radhus. Flerbostadshusen har varierande höjder, som motsvarar mellan tre och fem våningar. Byggrätter för radhus med två våningar bidrar till en varierad bebyggelsemiljö inom kvarteret Lantlyckan. Planområdets närhet till tågstationen och till befintlig offentlig och kommersiell service gör det lämpligt att de taljplanelägga det obebyggda området för bostäder och centrumverksamhet.

Granskning-antagande

Röstånga 1:78 och del av Röstånga 1:68, "Odengården"
Granskningstiden gick ut den 16 april 2021

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för lämpliga verksamheter att utvecklas
och/eller komma till stånd. Högsta tillåtna byggnadsarea utökas från 2000 m2 till 2100 m2. Detaljplanen utformas till att vara flexibel för att få en lång livslängd och kunna följa
efterfrågan och förändringar.

Röstånga
Granskning-antagande

Röstånga 4:3, Ekobyn
Granskningstiden gick ut den 3 augusti 2020

I planförslaget prövas utbyggnad av ett nytt bostadsområde i södra Röstånga med i huvudsak
småskalig bostadsbebyggelse i form av småhus, radhus, med närhet till kollektivtrafik och ser-
vice. I förslaget prövas även möjlighet till förskola och icke störande verksamheter såsom hant-
verk och kontorsändamål mm, odling, samt icke störande verksamhet kopplad till odling och
energiproduktion; gårdsbutik, komposttillverkning, biokolproduktion, verkstad mm.

Eko
Granskning-antagande

Antagna

Förnärvarande har inga detaljplaner antagits.

Laga kraft

Teckomatorp 19:2 (Parkskolan)
Vann laga kraft 10 mars 2023

planområde

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny skola och gymnastiksal inom
fastigheten Teckomatorp 19:2, för att utöka elevantalet från cirka 220 till 420. Syftet är också att
säkerställa trafikförutsättningar och parkeringsmöjligheter samt tillräcklig friyta för en fungerande
skolgårdsmiljö inom planområdet. Detaljplanens syfte är också att säkra de biotopsskyddade
trädalléer som finns inom planområdet och motverka översvämning av framtida bebyggelse.
Planområdet omfattar fastigheterna Teckomatorp 19:2 och del av Teckomatorp 7:1. Parkskolan,
som är en grundskola för årskurs F-6, ligger inom planområdet. Området ligger väster om
äldreboendet Ängslyckan.

Antagande detaljplan

Del av Billeberga 11:7 och 11:42 (förskolan i Billeberga)

Vann laga kraft den 14 december 2022

Bild förskolan område

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola med initialt 4 avdelningar centralt i Billeberga. Planen möjliggör också en eventuell framtida utbyggnad av ytterligare 3 avdelningar. Vidare är syftet att säkerställa parkeringsmöjligheter för idrottsplatsen som ligger söder om planområdet.

Antagande detaljplan

Norrvidinge 13:1
Vann laga kraft den 24 oktober 2022

Planområde_norrvidinge_granskning

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse i form av 12 stycken radhus eller småhus inom fastigheten Norrvidinge 13:1. Detaljplanen ska ta hänsyn till platsens kulturmiljövärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning. Dagvatten ska omhändertas lokalt inom planområdet.

Detaljplanen tas fram med utökat förfarande eftersom planen inte följer intentionerna i gällande översiktsplan. Gällande översiktsplan antagen 2021 var inte antagen under samrådsskedet. Översiktsplanen pekar ut planområdet för landsbygd.

Antagande detaljplan

Överklagade

Del av Billeberga 11:4

Antogs den 20 april 2022 § 67 av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen är överklagad och behandlas av Mark- och miljödomstolen i Växjö.