Översiktsplan

Översiktsplanen beskriver de långsiktiga strategierna för utvecklingen av mark, vatten och bebyggelse i kommunen.

Om översiktsplanering

I översiktsplanen redovisas vad som ska utvecklas och bevaras på ett ur allmän synpunkt lämpligt sätt samt hur riksintressen ska tillgodoses. Översiktsplanen lägger på så vis grunden för utvecklingen av bland annat bostäder, verksamheter, parker och vägar i kommunen.

Enligt ändringar i plan- och bygglagen år 2020 ska kommunen under första halvan efter ordinarie val ta ställning till översiktsplanens aktualitet genom att anta en planeringsstrategi. Planeringsstrategin ersätter den tidigare aktualitetsprövningen.

Mer information om översiktsplantering finns på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så fungerar översiktsplaneringen

Översiktsplanen fungerar som kommunens verktyg i den interna handläggningen och som underlag för dialog mellan kommunen och exempelvis byggherrar, företag, andra kommuner och kommuninvånare. Översiktsplanen är därmed ett strategiskt viktigt dokument samtidigt som det är ett viktigt vägledande dokument i plan- och byggärenden.

Processkiss över översiktsplanering.Förstora bilden

Gällande Översiktsplan 2021

Kommunfullmäktige antog den 30 augusti 2021 ny översiktsplan för Svalövs kommun.

Översiktsplanen finns tillgänglig nedan i PDF och är den version som antagits i kommunfullmäktige. Den digitala versionen av översiktsplanen presenteras som en Storymap. Den innehåller samma text- och kartmaterial och är indelad på samma sätt som den politiskt antagna pdf-versionen. Skillnaden är att kartorna är digitala, vilket gör att du kan zooma in och ut, klicka på de ytor du vill veta mer om och bygga din egen karta med utvalda lager från översiktsplanens olika delar.

Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2024 kommunens första planeringsstrategi. Planeringsstrategi 2024-2028 finns tillgänglig nedan i pdf.