Svalövs kommun

Detaljplanering

Om Detaljplanering

Markens användning och bebyggelsen inom kommunen regleras genom detaljplaner. En detaljplan omfattar en begränsad del av kommunen. Förutom detaljplaner för exploatering kan så kallade "bevarandeplaner" upprättas för att säkerställa värdefulla miljöer.

Detaljplanen är juridiskt bindande både för enskilda och för myndigheter. Alla mer betydande byggen föregås i allmänhet av detaljplanläggning. I detaljplanen prövas projektets och områdets lämplighet och om det kan tillåtas med hänsyn till
stads- och landskapsbild.

Områdesbestämmelse

För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områdesbestämmelser antas för att säkerställa att syftet med översiktsplanen uppnås. I Svalövs kommun finns inga områdesbestämmelser.

Fastighetsplan

I fastighetsplan kan, för områden som omfattas av detaljplan, meddelas bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut, ledningsrätt och liknande rättigheter samt om gemensamhetsanläggningar.

Publicerad: 2020-09-01

Sidansvarig: Tobias Varga

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun