Svalövs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning antogs 2018.

Svalövs riktlinjer för bostadsförsörjning presenteras under fem fokusområden, vilka åtföljs av planerade och pågående åtgärder. De fem fokusområdena är:

  • En stärkt roll som attraktiv boendekommun i regionen Skåne
  • Ett utökat och varierat bostadsutbud i hela kommunen med ett särskilt fokus på de större orternas centrala och stationsnäralägen
  • Bostäder för de som står utanför bostadsmarknaden
  • Ett utvecklat bostadssocialt arbete
  • Bostäder som tillgodoser de äldres efterfrågan och behov

Vad är syftet med riktlinjer för bostadsförsörjning?

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara ett vägledande dokument vid kommunens planering för nybyggnation, samt vid förvaltningen och utvecklingen av kommunens befintliga bostadsbestånd. Riktlinjerna ska fungera som ett verktyg och som ett stöd vid framtagandet av nya detaljplaner och som ett underlag för diskussion vid kommunens översiktsplanering samt som underlag för beslut om insatser och beslut gällande boende och bostadsfrågor i kommunens andra verksamheter.

Publicerad: 2021-02-22

Sidansvarig: Tobias Varga

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun