Svalövs kommun

Regler för brandfarliga varor

Den som hanterar brandfarliga och explosiva varor som till exempel diesel och eldningsolja ska i vissa fall ha tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett sådant tillstånd lämnas av miljö-, byggnads- och räddningsnämnden. Ansökningsblanketter finns här Öppnas i nytt fönster..
I tabellen nedan visas de högsta totala tillåtna volymerna som får förvaras utan tillstånd. De vätskor som finns i eventuella maskiners dieseltankar är undantagna.

För brandfarlig vara krävs tillstånd om följande värden överskrides:

Volymerna i tabellen avser liter.
HanteringBrandfarliga gaserExtremt brandfarliga eller brandfarliga aerosolerBrandfarliga vätskor med flampunkt högst 60˚CBrandfarliga vätskor med högre an 60˚C upp till och med 100˚C(1)
Yrkesmässig(2)Inomhus: 2 Utomhus(3):6010010010000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus25050050010000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus(4)10003000300050000
Icke yrkesmässig hantering(5)Gasol: 60 Andra gaser: 1010010010000

(1) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60˚C.
(2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t ex även föreningar och frivilligorganisationer.
(3) Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.
(4) Med inomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
(5) Detta omfattar endast privat hantering.

Regler för att lagra brandfarlig vara

Ett stort antal krav ställs på tanken och dess placering. Om den enskilda cisternens volym överstiger 1 m³ ska den:

  • Placeras på ett jämnt och bärande vattentätt underlag som inte är brännbart.
  • Vara skyddad mot påkörning, nedfallande föremål etc.
  • Vara lätt åtkomlig för underhåll, kontroll och tillsyn.
  • Vara konstruerad på ett sådant sätt att den är tät, ger ett tillfredställande skydd mot brand, vara skyddad mot korrosion samt kunna motstå normalt tryck och väder.
  • Vara utrustad med överfyllnadsskydd.

För alla cisterner, oavsett storlek, gäller miljöbalkens hänsynsregler. Det innebär att man är skyldig att vidta försiktighet och skyddsåtgärder för att undvika skador. Miljökontoret har därför även rätt att kräva andra skyddsåtgärder, som exempelvis invallning, om det finns risk för läckage till yt- eller dagvatten. Tänk även på att försäkringar inte gäller om lagkraven inte uppfylls.

Besiktning

Den som ska installera en tank ska i god tid informera miljökontoret om detta. Om tankens volym överstiger 1 m³ ska den kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan i samband med installationen och innan tanken används. Kontroll ska även ske efter reparation av tanken, om tanken stått avställd i mer än ett år eller om en stationär tank flyttas.

Den 1 juli år 2000 trädde nya regler om återkommande kontroll av cisterner vars volym överstiger 1 m³ i kraft. Den första kontrollen av utomhuscisterner ska vara gjord senast den 1 juli år 2004 och för inomhus cisterner den 1 juli år 2006.

Därefter ska cisterner med mindre god korrosionsbeständighet (S-cisterner, exempelvis stål eller stållegering) kontrolleras var sjätte år, medan cisterner med god korrosionsbeständighet (K-cisterner, exempelvis plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad härdplast) bara behöver kontrolleras var tolfte år.

Dessa kontroller får bara göras av vissa ackrediterade företag. Miljökontoret har en lista över företag som man kan anlita. En kopia på rapporten av den genomförda kontrollen skickas till miljökontoret.

Publicerad: 2020-01-08

Sidansvarig: Jonny Örn

Kontakt

Frågor kring brandfarliga och explosiva varor:

Tel: 0418-47 07 16
(under kontorstid 08.00-16.00)

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun