Vatten & avlopp

Ett glas fylls på med vatten från kökskranen.

Samråd av förslag till Vattentjänstplan för Svalövs kommun

Förslag till Vattentjänstplan Svalövs kommun finns tillgängligt för samråd via följande länk Vattentjänstplan Svalövs kommun (arcgis.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från den 8 maj till den 7 juni 2023.

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006: 412) som trädde i kraft 2023-01-01 så ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Vattentjänstplanen ska enligt Lagen om allmänna vattentjänster samrådas med myndigheter och invånare som har väsentligt intresse av planen.

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2023-04-19 beslut att skicka ut förslag till vattentjänstplan på samråd.

Efter samrådet uppdateras planen och ställs sedan ut för granskning i minst 4 veckor. Slutgiltigt planförslag kommer enligt den preliminära tidplanen att antas under december 2023.

Planförslaget finns tillgängligt digitalt via följande länk Vattentjänstplan Svalövs kommun (arcgis.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt under öppettider på kommunhuset i Svalöv.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 7 juni 2023 till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, plan@svalov.se.

Om du har frågor om planförslaget kan du kontakta handläggare Tobias Varga på plan@svalov.se eller via telefon 0418-47 50 00.

Ansvar för vattenverksamheter i Svalövs kommun

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)

Det är NSVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. På deras webbplats kan du bland annat hitta:

Söderåsens miljöförbund

Söderåsens miljöförbund är tillsynsmyndighet och har bland annat tillsyn på enskilda avlopp, fabriksutsläpp, reningsverk och lantbruk.

AB Sydvatten

Kommunen är delägare i AB Sydvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som levererar cirka 90 procent av dricksvattnet till kommunens verksamhetsområden. Resterande 10 procent produceras i kommunens egna grundvattenverk i Röstånga och Stenestad.

Vattenråd

Strategisk planering av vattenvårdsåtgärder sker inom vattenråden som är ett samverkansnätverk för vattendragens avrinningsområden. Läs mer om vattenorganisationernas roll. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglovsenheten

Kommunens bygglovsenhet Öppnas i nytt fönster. handlägger tillsyn inom strandskyddet.

Dricksvatten

Kommunen är delägare i Sydvatten som levererar cirka 90 procent av dricksvattnet till kommunens verksamhetsområden. I Röstånga och Stenestad försörjs invånarna med dricksvatten från lokala vattentäkter.

Mer information om dricksvatten:

Vatten från egen brunn

Tar du dricksvatten från en egen brunn har du själv ansvar för att kontrollera kvaliteten på ditt vatten.För mer information om vatten från egen brunn, se Söderåsens miljöförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt avlopp

Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) ansvarar för kommunalt avlopp inom kommunen. För frågor om kommunalt avlopp, se NSVA:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eget avlopp

Söderåsens miljöförbund har tillsyn på kommunens cirka 2 500 enskilda avlopp. För frågor om enskilt avlopp, se miljöförbundets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översvämning

Vid kraftiga regn ökar risken för översvämningar i källare och liknande utrymmen. För mer information om hur du ska gå tillväga vid översvämningar, se NSVA:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.