Svalövs kommun

Ansökan VA-lån

Ansökan VA-lån avseende anläggningsavgift

Kommunfullmäktige i Svalövs kommun antog 2013-04-29 en strategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden Pdf, 731 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 731 kB) enligt de krav som länsstyrelsen och Söderåsens miljöförbund ställer på avlopp med utgångspunkt ur Miljöbalken. För att möta dessa krav bygger kommunen ut VA-ledningsnät för de fastigheter som i framtiden kommer att bli kommunalt verksamhetsområde.

Kommunen har enligt 6§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) skyldighet att ordna vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö.

Avgifterna ska täcka kostnaderna

Vatten- och avloppsverksamhet i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris med ett nollresultat.

För att täcka kostnaderna för kommande utbyggnad av vatten och avlopp i både nya exploateringsområden och på landsbygden i Svalövs kommun beslutade kommunfullmäktige den 1 september 2015 att anläggningsavgifterna ska höjas.

Höjningen innebär att anläggningsavgiften för en enfamiljsvilla med en tomtyta på 800 kvadratmeter med anslutning till vatten och spillvatten höjs från 82 455 kronor till 128 000 kronor, vilket motsvarar 55 procent.

Vem berörs av de nya anläggningsavgifterna

De som berörs är de fastigheter som efter den 1 september ansluts till det kommunala VA-ledningsnätet. I kommunens planerade VA-utbyggnad fram till 2024, rör det sig om cirka 700 fastigheter som på tio års sikt ska få tillgång till kommunalt vatten och avlopp, drygt hälften av dessa är nya exploateringsområden.

Vilken ekonomisk hjälp kan en fastighetsägare få?

Om en fastighetsägare inte kan finansiera avgiften finns det möjlighet att ansöka om VA-lån hos kommunen. I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster anges i 36§:

En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om:

1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,

2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och

3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

I lagen anges också en räntesats för dessa lån. Den uppgår till Referensränta +2 %-enheter. Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken. Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli. Från och med den 1 juli 2016 uppgår den till -0,5 %, vilket innebär en räntesats för låntagaren på 1,5 % för närvarande.

Avgift för upprättande av avbetalningsplan tillkommer.

Ansökan - så här går du tillväga

Ladda ner och fyll i blankett:
Ansökan om VA-lån avseende anläggningsavgifter Pdf, 358.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 358.3 kB)

Uppgifter för samtliga fastighetsägare ska finnas med i ansökan.

Vänligen bifoga även:

  • Besked från NSVA kring anläggningsavgif.
    För övriga frågor angående din anläggningsavgift och
    VA-taxa, kontakta NSVA:s kundservice på
    tel. 010-490 97 00 eller på e-post: kundservice@nsva.se.
  • Nekad låneansökan från bank.
  • Uppgift om annan säkerhet utöver pantbrev och borgen.

Skicka in din ansökan om VA – lån till:
Svalövs kommun
Ekonomienheten, 268 80 Svalöv

För frågor, vänligen kontakta:
Annika Olsson, ekonomichef
E-post

Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
E-post

Kommunen prövar ansökan enligt rutin nedan:

1. Fastighetsägare hänvisas i första hand till bank om finansiering sker via lån.

2. Kommunen prövar låneansökan om nekad låneansökan från bank kan visas upp. Låntagaren bör visa upp godtagbar säkerhet, Säkerhet kan bestå av godtagbar borgen.

3. Ränta och amorteringstid följer villkoren i Lag om allmänna vattentjänster enligt ovan.

4. Eventuell kostnad för uttag av pantbrev bekostas av låntagaren i samband med första amorteringen.

5. Faktura skickas ut 12 gånger per år, den siste i varje månad.

6. Lånet följer låntagaren vilket innebär att återstående skuld skall återbetalas om fastigheten säljs

7. Kravärenden, om amorteringsplanen inte uppfylls, följer kommunens normala rutiner

Publicerad: 2021-05-07

Sidansvarig: Mats Dahlberg

NSVA kundservice

Tel: 010-490 97 00
E-post

Kontakt

Samhällsbyggnadschef

Mats Dahlberg
Tel: 0418-47 50 91
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun