Artikeln publicerades 22 januari 2009

Information 2009-01-21

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Länsstyrelsen har beviljat utökat bidrag med 45 miljoner kronor.

Länsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket beviljat utökat bidrag med 45 miljoner kronor för 2008 och samtidigt meddelat att man avser att ge utökat bidrag för de fortsatta åtgärder som bedöms erforderliga. De kommunala kostnaderna för året har varit cirka 750.000 kronor och 50.000 mindre än budget. I den kommunala kostnaden har då ingått åtgärder för dränering runt Torgskolan.

Norra området

67.000 ton förorenad jord körts till behandling. 8.000 ton har grävts upp och lagts i upplag i avvaktan på ett utökat exporttillstånd. Analyser av prover från schaktade ytor visar att i stort sett alla ytor är rena eller näst intill rena. En beräkning visar att endast cirka 50 kg bekämpningsmedel finns kvar. Den borttransporterade och destruerade mängden bekämpningsmedel kan uppskattas bli 8.350 kg med massorna i upplaget inräknad.
 
I Tyskland har 50.000 ton jord behandlats och godkänts. Analyserna visar fortsatt att alla bekämpningsmedel och dioxiner försvinner vid behandlingen.
 
Oden AB har denna vecka (v 4, 2009) påbörjat arbetet med att förvandla området till ett attraktivt naturområde. Iordningställande av arbetsplatsen med bodar och upplagsytor är igång. Arbetena med grundläggning av fundament för GC-broarna med provpålning påbörjas sannolikt nästa vecka. Pålarbetena, som givetvis orsakar buller, avses endast bedrivas dagtid. Om provpålningen faller ut som väntat och betongpålar finns i lager fortsätter man och gör slutlig pålning i direkt följd. Uppemot 15 personer kommer arbeta med broarna, fundamenten och omskapandet av området.
 
Ungefär 8.000 ton överskottsmassor kommer från Billeberga. Massorna körs in de närmaste veckorna och tippas direkt på plats i området. Ytterligare massor kan tas emot i området.

Södra området

Det begränsade området i söder med förorenade äldre betrännor murade av tegel har grävts ur och sanerats. En mindre mängd förorenad jord ligger i upplag och kan eventuellt tas med till behandling i Tyskland. Provgrävning på en plats i den västra delen av de större betsvämmorna har genomförts och pågår på en plats i den östra delen. Hittills har endast resultat från några prover erhållits men det första intrycket är att den djupare jorden är så förorenad att åtgärder behövs. Även betongen i rännorna är förorenad.
 
Vatten från länshållning av schaktgropar leds efter slamavskiljning över till det norra området till dräneringssystemet där. På grund av regn är flödet relativt stort. En ökande halt föroreningar i dräneringsvattnet har konstaterats, vilket sannolikt har orsakats av vattnet från det södra området.
 
Förberedelser pågår för att åtgärda den s.k. byggnad 5 inom Lans Mekaniska Verkstads lokaler. En rivningsanmälan för den nuvarande lokalen och bygglov för en ersättningsbyggnad har inlämnats till kommunen. Utredning om hur verksamheten ska kunna bedrivas under ombyggnadstiden pågår.