Artikeln publicerades 11 juni 2009

BT Kemi Efterbehandling

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Gång- och cykelbroarna har lyfts på plats och en skrivelse gällande södra området har skickats till länsstyrelsen.

De båda gång- och cykelbroarna över järnvägsspåren har lyfts på plats och förbinder nu det norra området med samhället, berättar projektledare Lars Bevmo. Arbetet med att iordningsställa området till ett rekreationsområde pågår och beräknas vara klart i slutet av detta året.

I dagarna har också kommunen skickat en skrivelse till miljövårdsenheten på länsstyrelsen i Malmö gällande det södra området. I skrivelsen redovisar kommunen sina synpunkter och målsättningar för saneringsarbetet, samt en tidsplan och en kostnadskalkyl. Totalt beräknar man att det kommer att kosta upp emot 200 miljoner kronor att åtgärda området.

Efterbehandlingen av BT Kemiområdet i Teckomatorp är ett miljöprojekt av stor dignitet och betydelse inte enbart för orten Teckomatorp utan även för Sverige. Det södra området, som sanerades av länsstyrelsen direkt efter skandalen, är inte rent utan innehåller fortfarande en stor mängd föroreningar. Svalövs kommuns inställning är att åtgärder måste vidtas så att de övergripande målen att skydda miljö och hälsa uppfylls. Därför vill man nu diskutera och besluta om övergripande mål för den fortsatta efterbehandlingen av det södra området.