Artikeln publicerades 15 januari 2010

Norra området färdigsanerat

Det firades med invigning den 6 december 2009.

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Norra området

Det norra området är nu helt färdig frånsett en del grässådd, som ska ske i vår. Invigning av området skedde den 6 december 2009, på skyltsöndagen, då omkring 500 personer besökte området. Odens arbeten är slutbesiktigade och godkända. Efter besiktningen kom den hårda stormen den 18 november vilket orsakade en del skador på planteringarna. Skadorna åtgärdades under veckan efter.
 
En ekonomisk uppgörelse har nåtts med Skanska rörande behandlingen av den förorenade jorden. I stort innebär uppgörelsen att Skanska ersätts med 96 miljoner kronor för behandling av 80 000 ton förorenad jord. Kontraktet var ursprungligen på 40 miljoner för behandling av 45 000 ton. Kostnadsökningen beror på att mängden föroreningar i stort sett visade sig vara dubbelt så stor som förväntat samt att den s.k antimonhistorien innebar en merkostnad. När det uppdagades att den rekommenderade svenska analysmetoden skiljde sig åt jämfört med den som tillämpas i övriga EU och Holland beviljade Naturvårdsverket snabbt ett extra anslag om 15 miljoner. Då en uppgörelse gjordes med Bilfinger & Berger om behandling i Bremen ökade också behandlingskostnaden per ton jord.
 

Södra området

Utredning av alla realistiska alternativ med riskvärdering för det södra området har krävt längre tid än planerat, men går nu in i sitt slutskede. Miljörisken och skyddet av Braån bedöms fortfarande vara huvudmotivet för de åtgärder som behövs. Klart är att föroreningsmängderna i det södra området är av samma storleksordning som de som påträffades på det norra området. Huvudalternativen som studeras är bortgrävning och behandling på samma sätt som på den norra sidan, alternativt, övertäckning och inneslutning så att utläckage av föroreningar stoppas. Åtgärderna förutsätts i utredningen antingen ske med alla verksamheter kvar eller att verksamheterna flyttas. Dessutom ska det så kallade nollalternativet också medtas, vilket innebär att man inte gör något.
 
Försök med pulserande likström, för sanering på plats i jorden, vilar tills vidare. Länsstyrelsen har lämnat positivt beslut rörande den föreslagna ozonanläggningen för behandling av dräneringsvatten men Landskrona miljönämnd har överklagat beslutet till Miljödomstolen.
 
Forskningsprojekt rörande förorenad betong har beviljats ett delbidrag från Avfall Sverige men fortfarande kvarstår ett beslut från huvudfinansiären, SBUF, Svenska Byggbranchens Utvecklingsfond.
 

Övrigt

Attitydundersökningen har genomförts och rapport har lämnats. En ny bottenfauna-undersökning i Braån har genomförts i oktober. Båda rapporterna visar på små skillnader mot tidigare rapporter.
 
Från och med årsskiftet tar Åsa Andersson över som projektledare under projektchefen Åsa Ratcovich. Lars Bevmo kvarstår som rådgivare och mentor. Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef i kommunen går också in i projektet på deltid.