Artikeln publicerades 2 februari 2011

Bidrag söks för södra BT Kemiområdet

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

I dagarna har bidragsansökan skickats till Länsstyrelsen gällande första etappen på det södra BT Kemi-området.

Ansökan omfattar 36 miljoner kronor och ska täcka kostnaderna för en första förberedande etapp av arbetena på det södra området. Här ingår bland annat inlösen av fastigheter, rivning av byggnader och en fördjupad utredning av riskerna för Braån.

En första ansökan i konceptform skickades in i början av 2010 och har vidareutvecklats i dialog med länsstyrelsen och Naturvårdsverket, vilket ger kommunen en förhoppning om en skyndsam handläggning.

- Tack vare det här arbetssättet kan vi känna oss ganska säkra på att ansökan uppfyller myndigheternas krav, säger Åsa Andersson projektledare för BT Kemi Efterbehandling. - Det känns också viktigt att vi kan fortsätta att driva projektet framåt.

Arbetet delas upp i tre etapper. Anledningen till det är att Naturvårdsverket har efterfrågat ytterligare undersökningar av området inför beslutet av omfattningen av själva saneringen. Den första etappen förväntas sträcka sig fram till augusti 2013.