Svalövs kommun

Folkhälsa & trygghet

Familj som joggar tillsammans.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkning och fördelning mellan kön, olika grupper i samhället och geografiska områden. Folkhälsa omfattar fysisk, psykisk och social hälsa.

Folkhälsoarbetet ska förebygga ohälsa och syfta till att skapa förutsättningar för en god hälsa i samhället, vilket kräver långsiktighet. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.

Utgångspunkten kommunens folkhälsoarbetet

Utgångspunkten för Svalövs kommuns folkhälsoarbete är det nationella övergripande folkhälsomålet:

”Skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor”.

Även kommuns vision, som antogs 2020, lyfter fram fyra rum och som alla ska knyta an till ett aktivt folkhälsoarbete.

De fyra visionsrummen är:

 • ”Har mod och framåtanda”
 • ”Knyter samman”
 • ”Låter människor växa”
 • ”Har plats för liv”.

Folkhälsopolitiskt mål

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Folkhälsopolitikens åtta nationella målområden är:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Publicerad: 2021-04-16

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun