Svalövs kommun

Folkhälsa & trygghet

Familj som joggar tillsammans.

Svalövs vision

Svalöv kommuns Vision, som antogs 2020, lyfter fram fyra rum och som alla ska knyta an till att skapa en god hälsa och trygghet för Svalövs invånare.

De fyra visionsrummen är:

  • Har mod och framåtanda
  • Knyter samman
  • Låter människor växa
  • Har plats för liv

Vad är folkhälsa?

Utgångspunkten för Svalövs kommuns folkhälsoarbete är det nationella övergripande folkhälsomålet:

”Skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor”.

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkning och fördelning mellan kön, olika grupper i samhället och geografiska områden. Folkhälsa omfattar fysisk, psykisk och social hälsa. Folkhälsoarbetet ska förebygga ohälsa och syfta till att skapa förutsättningar för en god hälsa i samhället, vilket kräver långsiktighet. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.

Vad är trygghet?
Trygghet är en känsla av att vara säker, en känsla av harmoni och ej vara orolig. Trygghet yttrar sig på olika sätt för olika människor.

Det som är tryggt för dig behöver inte vara tryggt för någon annan. Vilket innebär att när man arbetar med trygghetsfrågor och trygghetsskapande åtgärder behöver man ha många aspekter i åtanke.

En del åtgärder kan man göra direkt så som belysning, skalskydd och klippa ner växtlighet. Andra insatser tar längre tid, ibland flera år innan det ger den effekt man önskar uppnå. Svalövs kommun arbetar med tvärsektoriell trygghet, där flera aktörer hjälps åt för att hitta de platser som upplevs otrygga, åtgärda problemen genom att skapa långsiktiga lösningar.

Folkhälsopolitiskt mål

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Åtta nationella folkhälsomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2021-10-05

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Folkhälsosamordnare
Mikael Lindberg
0418-47 53 52
E-post

Trygghets- och säkerhetschef
Niklas Schörling
0418-47 53 08
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun