Svalövs kommun

Föreskrifter för gångbanor

Antagna av kommunfullmäktige, 2000-06-26, §  67.
 

Fastighetsinnehavarens skyldighet


§ 1


Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där Svalövs kommun är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 2 § första stycket Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).  

Där särskilt gångbaneutrymme saknas men som kan anses behövas för gångtrafiken ska sådant utrymme anses sträcka sig intill 1,5 m från tomtgräns.  Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om Svalövs kommun övertagit väghållaransvaret.  

Med fastighetsinnehavare anses enligt 2 § första stycket Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighets-taxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.  

Närmare föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas 


§ 2


Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som ska vidtas av fastighetsinnehavaren.  

Snö och is, som är till olägenhet för gångtrafiken, ska snarast undanskottas eller upphuggas och bortföras.

Inom område, där trafiken är särskilt ringa, må efter samråd av polismyndigheten gångbaneutrymmet i sin helhet tagas i anspråk för uppläggande av snövall.

Växtlighet och nedskräpning


§ 3


Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning m.m.


§ 4


Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka.  

Då fastighetsägare avlägsnar snö och is från tak, rännor och dylikt, ska tillses att sådana åtgärder vidtages, att faror för skada å person eller egendom ej uppstår samt att trafiken å platsen ej onödigtvis hindras eller störes.  

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.  

Ansvar enligt denna paragraf gäller innehavaren till de fastigheter som är belägna inom områden enligt bifogade bilagor 1-6, där berörda fastigheter är markerade med heldragen blå linje, i svartvit kopia grå linje.

Rännstensbrunnar


§ 5


Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunnar fri från snö och is i de fall rännstensbrunnarna ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt
§ 6
Fastighetsinnehavaren ska också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.  

Straff m.m.
§ 7
Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3-6 §§ kan dömas till böter enligt 14 § i Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  

I 12 § i Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

Publicerad: 2018-08-01

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Kontakt

Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg
0418-47 50 91
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun