Styrdokument

Den kommunala verksamheten styrs av en rad styrdokument som antas av kommunfullmäktige.

Ordlista

En policy anger kommunens förhållningssätt inom olika frågor, till exempel kan ett policydokument klargöra kommunens syn till sponsring. Policydokument innehåller principer som kan användas som vägledning från fall till fall.

En riktlinje ska säkerställa att handläggning och utförande utförs på ett korrekt sätt med god kvalitet. Kan beskrivas som en instruktionsbok för verksamheten.

En plan innehåller konkreta mål och riktlinjer för hur den befintliga verksamheten och arbetsuppgifterna ska genomföras.

Ett program innehåller övergripande prioriteringar som ska visa en färdriktning inom en viss enskild verksamhet, till exempel vård- och omsorg eller ett område som berör flera verksamheter.

En strategi pekar ut de verksamhetsområden som är av stor vikt för att uppnå ett visst mål.

Riktlinjer