Svalövs kommun

Kvalitetsredovisningar

Systematiskt kvalitetsarbete inom skola och barnomsorg

Enligt den nya skollagen, som beslutades i juni 2010, ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla sin verksamhet på det sätt som denne anser vara lämpligast. Huvudmannen måste agera om det vid en utvärdering framkommer att det finns brister i verksamheten.
 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls.
 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Dock har kravet på obligatoriska kvalitetsredovisningar och kommunala skolplaner tagits bort.
 
Kvalitetsarbete, planering, uppföljning och utveckling ska bedrivas på förskole- och skolenhetsnivå. Förskolechefen och rektorn ska ansvara för att kvalitetsarbetet genomförs enligt bestämmelserna.

Dokumentation av kvalitetsarbete

Till höger hittar du kommunens dokumentation samt dokumentation från respektive skola vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolornas dokumentation finns även på respektive skolas webbsida.

Publicerad: 2018-11-07

Sidansvarig: Kerstin Lingebrant

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun