Svalövs kommun

Nämnder och utskott

Kommunfullmäktiges nämnder

Nämnderna består av sju ledamöter och sju ersättare med undantag av myndighetsnämnden, socialnämnden och valnämnden, som vardera består av fem ledamöter och fem ersättare.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens ansvarsområden är förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kultur och fritid, samt beställning av kost- och städtjänster för egen verksamhet. Nämndens ansvarsområde omfattar vidare den verksamhet som förskola och skola utför, genom insatser till barn i behov av särskilt stöd m.m i enlighet med skollagen.

Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden behandlar ärenden som rör myndighetsutövning inom bygglov, bostadsanpassning och räddningstjänsten, alkoholtillstånd samt spel-och lotteritillstånd.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden är plan och utredning, mark och exploatering, investering, teknik, trafik, infrastruktur, gata, trafik, kollektivtrafik, park, naturvård, kost, städ, renhållning, vatten och avlopp samt strategiskt miljöarbete.

Socialnämnden
Socialnämndens ansvarsområden innefattar familjehem, placeringar, vård, försörjningsstöd, flyktingmottagning, arbetsmarknadsfrågor samt insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Valnämnden

Nämnden organiserar och genomför de allmänna valen i Sverige och valet till EU-parlamentet.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är vård av och omsorg om äldre och funktionshindrade m fl, hälso- och sjukvård, folkhälsofrågor samt beställning av kost- och städtjänster för egen verksamhet.


Kommunstyrelsens utskott

Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottets ansvarsområden är ekonomi, näringsliv/turism, brottsförebyggande frågor, information, upphandlings-, energi-, säkerhets-, försäkrings-, samt lokalfrågor och övergripande projekt.

Personalutskottet

Personalutskottets ansvarsområde är personal- och arbetsgivarfrågor.

Publicerad: 2020-10-05

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordf.
Ingrid Ekström (SD)

Kommunstyrelsens ordf.
Teddy Nilsson (SD)
E-post


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun