Svalövs kommun

EU:s dataskyddsförordning ersätter Personuppgiftslagen

I kommunen hanterar vi en mängd olika personuppgifter. Det kan handla om personuppgifter om medarbetare, elever, enskilda som söker bygglov eller ekonomiskt bistånd och så vidare. Alla organisationer som behandlar personuppgifter ska tillämpa dataskyddsförordningen som innefattar regler för hur personuppgifter får behandlas. Från och med den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning Personuppgiftslagen (PuL). Det formella namnet på förordningen är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), men normalt hänvisar man till den som dataskyddsförordningen. Ofta talar man också om förordningen som GDPR - en förkortning av dess engelska namn General Data Protection Regulation.

Integritetsskyddsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att myndigheter såsom kommuner följer dataskyddsförordningen så att hanteringen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Här kan du läsa mer om Integritetsskyddsmyndigheten och dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SKR

SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKR jobbar aktivt med att tolka vad denna lagändring praktiskt innebär för kommuner, landsting och regioner.

Här kan du läsa mer om SKR och dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2021-05-07

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun