Svalövs kommun

Politik

Ordförandeklubba

Beslutsprocesser

Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller tjänsteman beroende på vilken fråga det gäller. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och kungörs i lokalpressen och på kommunens webbplats. Minst hälften av fullmäktiges ledamöter måste vara närvarande för att ett beslut ska kunna fattas.

Beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder/utskott ska redovisas i protokoll. Ett protokoll ska alltid innehålla bland annat en redogörelse för ärendet, förslag och yrkanden, fattade beslut samt uppgifter om vilka ledamöter som varit närvarande. Protokollet är en allmän handling och därmed tillgängligt för alla.

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan överklagande enligt kommunallagen (laglighetsprövning) och överklagande enligt förvaltningslagen.

Laglighetsprövning enligt kommunallagens 10 kapitel handlar om huruvida ett beslut tillkommit på rätt sätt, om beslutet strider mot någon lag eller författning, beslutet hänför sig till något som inte är en kommunal angelägenhet eller det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. Överklaganden enligt kommunallagen får göras av en kommuninvånare och ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla. Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.

Överklagande enligt förvaltningslagen 22-25 § får göras av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. Till skillnad mot kommunallagen styr inte förvaltningslagen vilken myndighet man överklagar till. Detta regleras i den speciallagstiftning som gäller för det överklagade beslutet och är olika för olika slags beslut. Om speciallagstiftningen inte säger något annat görs överklagandet till allmän förvaltningsdomstol. Som exempel på kommunala beslut som kan överklagas enligt förvaltningslagen kan nämnas beslut om bygglov, försörjningsstöd och dispens från kommunens sophämtning. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av beslutet.

Publicerad: 2020-11-09

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun