Svalövs kommun

KF 2018 05 28

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges extra sammanträde 2018-05-28

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

76. Godkännande av dagordning.
77. Anmälningsärenden.
78. Information.
79. Avsägelser och val.
80. Resultatbalansering hemvården i vård och omsorg för resultat 2017.
81. Uppföljning och prognos per 2018-03-31 för Svalövs kommun.
82. Kompletteringsbudget 2018 samt Uppräkning av ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) och resultatutjämningsfond inom hemvården.
83. Partistöd 2018.
84. Årsredovisning 2017 – Kommunförbundet Medelpunkten.
85. Årsredovisning 2017 – Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv.
86. Årsredovisning 2017 - KommunAssurans Syd Försäkrings AB.
87. Årsredovisning 2017 – AB Sydvatten.
88. Avveckla Felestad, som LSS-gruppbostad och konvertera Felestad till särskilt boende enligt socialtjänstlagen, från 2019.
89. Verksamhetsområde för kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten i Tågarp och Billeberga.
90. Antagande av åtgärdsprogram miljömål.
91. Södra området - BT Kemi Efterbehandling - Bidragsaccept.
92. Fråga: Vad händer inom vård och omsorg?
93. Fråga: Är det nya tonläget i interninformationen till anställda en modell för framtiden?
94. Interpellation: Lagen om valfrihetssystem.
95. Interpellation: Bistånd till barn vars föräldrar är papperslösa
96. Motion: Angående aktiv personalpolitik.
Från Karl-Erik Kruse (S), för beslut om handläggning
97. Motion: G ör Svalöv till en fristad.
Linn Allenius Wallin (FI), för beslut om handläggning
98. Motion: A rbetstidsförkortning.
Linn Allenius Wallin (FI), för beslut om handläggning

Publicerad: 2018-11-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun