Svalövs kommun

KF 2018 11 26

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2018-11-26

Om du vill lyssna på sammanträdet få finns ljudfilen till höger under "Relaterade länkar".

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

167. Fastställande av dagordning.
168. Anmälningsärenden.
169. Information.
170. Avsägelser och val.
171. Budget 2019, plan 2020 - 2021 (skattesats).
172. Flytt av anslag för kommunens bemanningsprocesser.
173. Habiliteringsersättning.
174. Utbetalning av habiliteringsersättning, insatsen daglig verksamhet enligt 9 § 10 p lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
175. Yttrande – Granskning av krishantering och brandskydd.
176. Justeringar i VA-taxan för Svalövs kommun.
177. Utredning om Friskvårdspengen i Svalövs kommun.
178. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) våren 2017 - våren 2018.
179. Äskande om investeringsmedel – inventarier Parkskolan, Teckomatorp.
180. Investeringsanslag, Sektor utbildning.
181. Revidering av kommunstyrelsens reglemente, utseende av kommunalråd samt oppositionsråd m.m.
182. Ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser – inkallelse ordning.
183. Närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande samt oppositionsråd vid sammanträden med nämnder, styrelser, beredningar och utskott.
184. Motion – Trelleborgsmodellen.
185. Motion, Angående aktiv personalpolitik.
186. Motion. Arbetstidsförkortning.
187. Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för 2019.

Publicerad: 2018-11-28

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Lennart Pettersson (C)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun