Svalövs kommun

KF 2019 04 29

Foto på Kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2019-04-29

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar

53. Godkännande av dagordning.
54. Information avseende årsredovisning 2018 för Svalövs kommun.
55. Allmänhetens frågestund avseende årsredovisning 2018 för Svalövs kommun.
56. Anmälningsärenden.
57. Information.
58. Avsägelser och val.
59. Årsredovisning 2018 – Svalövs kommun.
60. Årsredovisning 2018 - AB SvalövsBostäder.
61. Årsredovisning 2018 - AB SvalövsLokaler.
62. Årsredovisning 2018 - LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB.
63. Årsredovisning 2018 – NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB.
64. Årsredovisning 2018 - Söderåsens miljöförbund.
65. Kompletteringsbudget I 2019.
66. Ansökan om partistöd 2019.
67. Kulturplan för Svalövs kommun.
68. Styrdokument för krisberedskap 2019.
69. Granskning av socialnämndens uppföljning och tillsyn av placerade barn och ungdomar.
70. Reglemente för överförmyndaren.
71. Tillsynsansvar samt förslag till ny taxa - lag om tobak och liknande produkter.
72. Revidering av bolagsordning - LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB.
73. Yttrande - Revisionens basgranskning av AB SvalövsBostäder.
74. Revidering av sotningstaxa.
75. Fråga, tung trafik på skånska småvägar.
76. Interpellation, handlingar vid kommunfullmäktiges sammanträden.
77. Interpellation, registerutdrag vid rekrytering.
78. Interpellation, marknadslönetillägg undersköterskor.
79. Interpellation, förskola Billeberga.
80. Interpellation, angående alkolås.
81. Motion, Utegym i Svalövs kommun.
Claes Hallberg (S) och Marcus Donnerhag (S), för beslut om handläggning.
82. Motion, Bevara och rusta upp kommunens vattendrag.
Jan Zielinski (S) och Annie Karlsson (S), för beslut om handläggning.
83. Motion, Infrastruktur 108 mot Kävlinge.
Kent Kronqvist (S) och Jan Zielinski (S), för beslut om handläggning.
84. Motion, Gång - och cykelväg.
Èmilie Lundgren och Jan Zielinski (S), för beslut om handläggning.
85. Motion, EU - samordnartjänst.

Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Lennart Pettersson (C)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun