Svalövs kommun

KF 2019 10 28

Foto på ordförandeklubban i kommunfullmäktige.

Fullmäktiges sammanträde 2019-10-28

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerar
Godkännande av dagordning

152. Godkännande av dagordning.
153. Anmälningsärenden.
154. Avsägelser och val.
155 Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020.
156. Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal.
157 Lokalanskaffning avseende särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler (Lantlyckan).
158. Efterutdelning 2019, AB SvalövsLokaler.
159. Efterutdelning 2019, AB SvalövsBostäder.
160. Budget 2020, plan 2021 - 2022.
161. Förslag till reviderade Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enligt kommunallagen 4 kap 23 § (numera KL 4:28)
162. Begäran om tilläggsanslag för investeringar till nybyggnationerna i Kågeröd och Billeberga.

På grund av längden på mötet så beslöt fullmäktige att flytta följande ärenden till näsa möte:
163. Dataskyddspolicy.
164 Justering av avgifter i hemvården.
165 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning samt schablontider inom vård och omsorg.
166 Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) - Perstorps kommun.
167 Ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).
168 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej besvarade motioner.
169 Fråga, Enskilda överenskommelser med personal i Svalövs kommun.
170. Motion, kompetenshöjande insatser för personliga assistenter.
171. Motion, Handlingsplan för stöd till brottsoffer.
172. Motion, Utredning om nytt reningsverk för Billeberga, Svalöv och Teckomatorp med omgivningar.
173. Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas.
174. Motion, Avveckla LOV i Svalövs kommun.
175. Motion, redovisning av bifallna motioner.
176. Motion, Skapa en sammanhållen plan för Teckomatorp som tillväxtmotor i Svalövs kommun.
177. Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 år.
178. Motion; Utred behovsprövningen och planeringen inom hemtjänsten.
179. Motion, inrätta en kommunal fixartjänst.
180. Motion, Etableringslån.

Publicerad: 2020-10-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun