Svalövs kommun

KF 2019 12 16

Foto från kommunfullmäktiges sammanträde.

Fullmäktiges sammanträde 2019-12-16

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

§ 223. Godkännande av dagordning.
§ 224. Information.
§ 225. Anmälningsärenden.
§ 226. Avsägelser och val.
§ 227. Vision för Svalövs kommun.
§ 228. Resultat balansering förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola inklusive vuxenutbildning för resultat år 2018.
§ 229. Resultatbalansering för hemvården inom vård och omsorg, 2018.
§ 230. Lokalprogram för återuppbyggnad av Kågerödslund.
§ 231. Detaljplan för del av Kågeröd 1:121 ”Kågerödslund”, Kågeröds samhälle.
§ 232. Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken.
§ 233. Styrdokument för krisberedskap 2020-2022.
§ 234. Regler, taxor och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun.
§ 235. Söderåsens miljöförbund - Budgetram 2020.
§ 236. Utredning av Fritidsbank i Svalövs kommun för att underlätta för barn och unga att tillfälligt låna sport- och fritidsutrustning.
§ 237. Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023.
§ 238. Dataskyddspolicy.
§ 239. Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer.
§ 240. Granskning av hemsjukvård/ASIH.
§ 241. Granskning av utskrivningsklara patienter
§ 242. Revisionsgranskning – intern kontroll för redovisning.
§ 243. Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
§ 244. Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej besvarade motioner.
§ 245. Luciatåg samt utdelning av kulturpris, kulturstipendium, miljöpris och byggvårdnadspremium 2019.
§ 246. Tillfälligt stopp för externa leverantörer av hemtjänstinsatser enligt LOV.
§ 247. Fråga, Enskilda överenskommelser med personal i Svalövs kommun.
§ 248. Fråga, behovet av politisk sekreterare.
§ 249. Interpellation, bredbandsutbyggnaden i Svalövs kommun.
§ 250. Interpellation, ekonomiutvecklingen i kommunen med tanke på det stora åtagandet på Lantlyckan.
§ 251. Interpellation, inställda möten med personalutskottet.
§ 252. Interpellation, AB SvalövsBostäder, krav på att följa kommunens personalpolicy.

Följande ärenden bordlades till fullmäktiges nästa möte:

§ 253. Interpellation, vilken uppdragsgivare är viktigast?
§ 254. Motion, Ett modernare koloniområde i Svalöv med större möjligheter.
255. Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans.
§ 256. Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 år.
§ 257. Motion, Utred behovsprövningen och planeringen inom hemtjänsten.
§ 258. Motion, inrätta en kommunal fixartjänst.
§ 259. Motion, Etableringslån.
§ 260. Motion, Säkerställa arbete för att elever skall bli behöriga efter grundskolan.
§ 261. Motion, Låt huvudbibliotek och kultur komma närmare medborgarna.
§ 262. Motion, En fullmäktigesal för alla med nya perspektiv.
§ 263. Motion, Inför digital justering av mötesprotokol.
§ 264. Motion, Fullmäktige till alla.

Publicerad: 2020-10-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun