Svalövs kommun

KF 2020 01 27

Foto från kommunfullmäktiges sammanträde.

Fullmäktiges sammanträde 2020-01-27

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

1. Godkännande av dagordning.
2. Information.
3. Anmälningsärenden.
4. Avsägelser och val
5. Budget 2020, plan 2021 –2022 –ramjusteringar med anledning av förändrad organisation.
6. Handlingsprogram för skydd mot olyckor, förebyggande verksamheter och räddningstjänsten.
7. Yttrande över revisionsrapport, Förstudie avseende underhållsåtgärder avseendeinfrastruktur
8. Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun.
9. Aktualitetsprövning översiktspla.
10. Fråga: Hur mycket kostade visionen?
11. Interpellation, vilken uppdragsgivare är viktigast?
12. Interpellation, bredbandsutbyggnaden i Svalövs kommun.
13.Motion, Klimatvänliga byggnadsmaterial.
14. Motion, Ett modernare koloniområde i Svalöv med större möjligheter.
15. Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans.
16. Motion, kompetenshöjande insatser för personliga assistenter.
17. Motion, kompetensutveckling av undersköterskor i Svalövs kommun.
18. Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 år.
19. Motion, Utred behovsprövningen och planeringen inom hemtjänsten.
20. Motion, inrätta en kommunal fixartjänst.
21. Motion, Etableringslån.
22. Motion, Säkerställa arbete för att elever skall bli behöriga efter grundskolan.
23. Motion, Låt huvudbibliotek och kultur komma närmare medborgarna.
24. Motion, En fullmäktigesal för alla med nya perspektiv.
25. Motion, Inför digital justering av mötesprotokoll.
26. Motion, Fullmäktige till alla.

Publicerad: 2020-10-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun