Svalövs kommun

KF 2020 02 24

Foto från kommunfullmäktiges sammanträde.

Fullmäktiges sammanträde 2020-02-24

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

27. Godkännande av dagordning.
28. Information.
29. Anmälningsärenden.
30. Avsägelser och val.
31. Budget 2020, plan 2021 –2022 – ramjusteringar med anledning av förändrad organisation.
32. Upphandlings-och inköpspolicy samt riktlinjer.
33. Revidering av reglemente för styrelse och nämnder - kommunstyrelsen.
34. Tecknande av medfinansieringsavtal avseende gång-och cykelväg Röstånga - Billinge.
35. Återställning av nedlagd deponi i Ask på fastighet Vindfälle 1:9.
36. Fråga: Vad är du beredd att göra för att förbättra informationen om de arbeten som pågår i Billeberga?
37. Interpellation: Bredbandsutbyggnaden i Svalövs kommun.
38. Interpellation: Byggnation i Teckomatorp.
39. Motion: Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun.
40. Svar på motion: Avveckla LOV i Svalövs kommun.

Publicerad: 2020-10-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun