Svalövs kommun

KF 2020 04 27

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2020-04-27

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

44. Godkännande av dagordning
45. Information
46. Anmälningsärenden
47. Avsägelser och val
48. Ansökan om partistöd 2020
49. Kommunalt partistöd -anstånd
50. Bestämmelser för uppvaktningar m m - revidering
51. Mål och Budget 2020 med plan 2021-2022 - Korrigering av ramar
52. Begäran om överföring av investeringsanslag till 2020
53. Budget 2020, plan 2021 – 2022 – Kompletteringsbudget I
54 Utökning borgensram Sydvatten AB
55. Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken
56. Deltagande på distans vid nämnds- och styrelsesammanträden med anledning av risk för smittspridning Corona/Covid-19
57 Årsredovisning 2019 – NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
58. Årsredovisning 2019 - AB Sydvatten
59. Årsredovisning 2019 - KommunAssurans Syd Försäkrings AB
60. Årsredovisning 2019 - Söderåsens miljöförbund
61. Årsredovisning 2019 samt föreningsstämma - Kommuninvest Ekonomisk förening
62. Rutiner för återrapportering av fullmäktigebeslut
63. Yttrande överrevisionsgranskning, granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut
64. Revidering av ägardirektiv för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
65. Uppföljning av arbetet med Näringslivsstrategin 2019
66. Ändring av delegation avseende taxor rörande räddningstjänstens verksamhet
67. Handlingsprogram för skydd mot olyckor, förebyggande verksamheter och räddningstjänsten
68. Anmälan av ej besvarande av motioner 2020
69. Motion, Återupprätta Folkhälsorådet - för beslut om beredning
70. Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera politiken i Svalövs kommun - för beslut om beredning
71. Motion, utredning av fritidsgård i Svalövs tätort - för beslut om beredning
72. Motion, Utreda möjligheterna och kostnaderna för komfortkyla i kommunala verksamhetslokaler
73. Motion, Bevara och rusta upp kommunens vattendrag
74. Motion, Tillgängliga och användbara lekplatser för barn och föräldrar med funktionsnedsättning
75. Motion, Handlingsplan för stöd till brottsoffer
76. Motion, Utrusta byarna i Svalövs kommun med hjärtstartare
77. Motion, Måltidsvän för seniorer
78. Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun
79. Motion, Redovisning av bifallna motioner
80. Information avseende årsredovisning 2019 för Svalövs kommun
81. Allmänhetens frågestund avseende årsredovisning 2019 för Svalövs kommun
82. Årsredovisning 2019 – Svalövs kommun
83. Årsredovisning 2019 - AB SvalövsBostäder
84. Årsredovisning 2019 - AB SvalövsLokaler
85. Årsredovisning 2019 - LSR Landskrona Svalöv RenhållningsAB
86. Fråga, digital närvaro under nämndsmöten
87. Fråga, visstidsanställa inom vård och omsorg
88. Fråga, risk-och konsekvensanalys kring hanteringen av tvättbara skyddsrockar

Publicerad: 2020-10-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun