Svalövs kommun

KF 2020 06 15

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2020-06-15

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden
Upprop
Val av justerare

119. Fastställande av dagordning.

120. Avsägelser och val.

121. Yttrande över revisionsrapport: Likvärdig skola -Insatser för stöd och stimulans.

122. Budget 2020, plan 2021 –2022 –Tertialbokslut per 2020-04-30 för Svalövs kommun samt kompletteringsbudget III.

123. Årsredovisning 2019 –Inera AB.

124. Årsredovisning 2019 –Samordningsförbundet Finsam Landskrona-Svalöv.

125. Årsredovisning 2019 –Kommunalförbundet Medelpunkten.

126. Start av Bostad med särskild service för barn, 9 kap. 7 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

127. Riktlinjer för serveringstillstånd i Svalövs kommun.

128. Interpellation, Redogörelse för extra utdelning från AB SvalövsBostäder.

129. Interpellation, Användning av utdelning på aktiekapital hos AB SvalövsBostäder för 2019.

130. Motion, Inventering och ibruktagande av ödehus och ödetomter på landsbygden(för beslut om beredning).

131. Motion, Måltidsvän för seniorer.

132. Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun.

133. Motion, Utegym i Svalövs kommun.

134. Motion, Redovisning bifallna motioner.

Publicerad: 2020-10-30

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun