Svalövs kommun

KF 2020 08 31

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2020-08-31

Lyssna på sammanträdet

Del 1

Del 2

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden

Del 1
Upprop
Val av justerare

145. Godkännande av dagordning.
146. Information.
147. Anmälningsärenden.
148. Avsägelser och val.
149. Förslag till nya stadgar för Kommunförbundet Skåne (Skånes Kommuner).
150. Förslag till ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes Kommuner (nuvarande Kommunförbundet Skåne).
151. Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 –37 §§ och lag om kommunala folkomröstningar (1994:692).

Del 2
152.Ansökan om partistöd 2020.
153. Resultatbalansering förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola inklusive vuxenutbildning för resultat år 2019.
154. Revisionsrapport, granskning av utbetalning av lokalt partistöd.
155. Ny förskola i Billeberga.
156. Tillfälligt undantag från regler i bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun.
157. Tillfälligt undantag från regler för bidrag till studieförbunden.
158. Avgift för familjerådgivning.
159. Revidering av krisledningsnämndens reglemente.
160. Utredning gällande hanteringav kollektivtrafiken.
161. Utvärdering av skolskjutsregelverk.
162. Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens ansvar(för beslut om beredning).
163. Motion, En mötesplats för alla -i olika åldrar(för beslut om beredning).
164. Motion, Mer tid för svenska för nyanlända i skolan(för beslut om beredning).
165. Motion, Solenergi i Teckomatorp. (bordlades)
166. Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun. (bordlades)
167. Motion, Gestaltningsprogram. (bordlades)
168. Motion, Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun. (bordlades)

Publicerad: 2020-10-30

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun