Svalövs kommun

KF 2020 09 28

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2020-09-28

Då dagordningen inte var färdigbehandlad inom ordinarie mötestid fortsatta fullmäktigemötet dagen efter.

Lyssna på sammanträdet

Mötet den 28 september
På grund av tekniska problem så finns inte ärenden 170-178 med på ljudfilen.

Mötet den 29 september

Del 2, ärende

Del 2

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden

Mötet den 28 september
Upprop
Val av justerare

170. Godkännande av dagordning.
171. Information.
172. Anmälningsärenden.
173. Äskande om medel för att genomföra folkomröstning.
174. VA-projekt Svalöv – äskande av medel.
175. Revidering av aktivitetsplan för färdigställande av Svalövs kommuns översiktsplan.
176. Hyresavtal, Röstånga friluftsbad - uppsägning.
177. Utökning av lagerhållning avseende skyddsutrustning Covid-19.
178. Riktlinjer gällande begäran om utdrag från belastningsregistret vid nyanställningar inom Vård och omsorg.
179. Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler.
180. Lokalförsörjningen inom kommunen - Bolagspolicy samt bildande av koncern och Svalövs Kommunhus AB.

Mötet den 29 september
181. Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs Kommunhus AB förvärv av AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler samt fission av det sistnämnda.
182. Lokalförsörjningen i kommunen–Svalövs Samhällslokaler AB.
183. Lokalförsörjningen i kommunen–Svalövs Kommunservice AB.
184. Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB SvalövsLokaler, AB SvalövsBostäder, Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB.
185. Ägarstyrning delägda aktiebolag.
186. Avsägelser och val.
187. Interpellation, Porrprevention i kommunens skolor och barnomsorg.
188. Interpellation, Ändrade förutsättningar för inlämning på LSR:s återvinningscentral i Svalöv.
189. Motion, Sensorstyrning i lokaler.
190. Motion, Solenergi i Teckomatorp.
191. Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun. (Bordlades)
192. Motion, Ovårdade tomter och ovårdade/förfallna fastigheter. (Bordlades)
193. Motion, Gestaltningsprogram. (Bordlades)
194. Motion, Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun. (Bordlades)

Publicerad: 2020-10-30

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun