Svalövs kommun

KF 2020 10 26

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2020-10-26

Då dagordningen inte var färdigbehandlad inom ordinarie mötestid fortsatta fullmäktigemötet dagen efter.

Lyssna på sammanträdet

Tyvärr är ljudkvalitén väldigt dålig på grund av tekniska problem. För dokumentionens skull väljer vi trots detta att publicera ljudfilerna här på webben.

Del 1: ärende 196-201

Del 2: ärende 202-211

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden

Mötet den 26 oktober
Upprop
Val av justerare

196 Information.
197 Anmälningsärenden.
198 Avsägelser och val.
199 Delårsbokslut per 2020-08-31 för Svalövs kommun.
200 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken –förändring av reglementen.
201 Initiativärende, kommunal folkomröstning.
202 Återrapportering av fullmäktigebeslut.
203 Anmälan av ej besvarade motioner 2020.
204 Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021.
205 Interpellation, Porrprevention i kommunens skolor och barnomsorg.
206 Interpellation, Ändrade förutsättningar för inlämning på LSR:s återvinningscentral i Svalöv.
207 Motion, Modernisering av Svalövs centrum.
208 Motion, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun.
209 Motion, Ovårdade tomter och ovårdade/förfallna fastigheter.
210 Motion, Gestaltningsprogram.
211 Motion, Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun.

Följande ärenden bordlades
212 Ordningsfråga.
213 Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.
214 Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas33§ 215Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige.
216 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans.
217 Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera politiken i Svalövs kommun.
218 Fråga, Vad händer med beslutet fattat i bildningsnämnden 2020-01-30 ang ut-eller nybyggnation av Parkskolan där vi anhåller hos samhällsbyggnadsnämnden att verkställa detta?.
219 Fråga, ”Hur ska du som ordförande arbeta i kommande budget för att kunna uppnå kommunens målsättning att 100 % av våra elever i högstadiet ska gå ut med gymnasiebehörighet”.

 

Publicerad: 2020-12-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun