Svalövs kommun

KF 2020 11 30

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2020-11-30

Lyssna på sammanträdet

Del 1: ärende 220-233

Del 2: ärende 233-247

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden

Mötet den 30 november
Upprop
Val av justerare

220. Godkännande av dagordning.

221. Information om budget 2021, plan 2022 -2023 – Allmänhetens frågestund.

222. Information.

223. Anmälningsärenden.

224. Avsägelser och val.

225. Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa fr. o. m. 2021-01-01.

226.Plantaxa.

227. Justering av vissa avgifter till brukare i hemvården.

228. Kommunal skattesats 2021

229. Mål och budget 2021 med plan 2022 -2023

230. Partistöd 2021.

231. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare (5:3 KL)232. Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 –37 §§ och lag om kommunala folkomröstningar (1994:692) –Ändrat datum för genomförande.

233.Deltagande på distans vid fullmäktigesammanträden

234. Deltagande på distans vid nämnds-och styrelsesammanträden med anledning av risk för smittspridning Corona/Covid-19 –Krisledningsnämnden och Valnämnden.

235.Ytterligare delägare (Örkelljunga kommun) i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).

236.Revidering av Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) med anledning av Örkelljunga kommuns inträde som delägare.

237. Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kv Lantlyckan, Svalöv.

238. Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp?.

239. Interpellation, Vad händer med Kågerödslund?

240. Fråga, Vad händer med beslutet fattat i bildningsnämnden 2020-01-30 ang ut-eller nybyggnation av Parkskolan där vi anhåller hos samhällsbyggnadsnämnden att verkställa detta?

241. Fråga, Hur ska du som ordförande arbeta i kommande budget för att kunna uppnå kommunens målsättning att 100 % av våra elever i högstadiet ska gå ut med gymnasiebehörighet?

242. Motion, utreda Lantmäterifunktion i egen regi eller tillsammans med en eller flera kommuner(för beslut om beredning)

243. Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.

244. Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas.

245. Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige.

246. Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans.

247. Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera politiken i Svalövs kommun

Publicerad: 2020-12-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun