Svalövs kommun

KF 2020 12 21

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2020-12-21

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Ärenden

Mötet den 30 november
Upprop
Val av justerare

262. Godkännande av dagordning.

263. Information.

264. Anmälningsärenden.

265. Avsägelser och val.

266. Justering av avgift för förskola.

267. Regler, taxor och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun 2021.

268 .Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom gymnasieskolan år 2021 (Skolpeng 2021).

269. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom förskola, fritidshem och grundskola verksamhetsår 2021 (Skolpeng 2021).

270. Folkhälsoarbete - reglementesförändring.

271. Förändrade verksamhetsområden för kommunalt vatten/spill-/dagvatten.

272. Utdelning av Miljöpris, Byggnadsvårdspremium, Kulturpris samt Kulturstipendium år 2020 med hänsyn till rådande smittspridning.

273. Näringslivsstrategi Svalövs kommun.

274. Hävning av beslut om vision för vård och omsorg.

275. Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp?

276. Interpellation, Vad händer med Kågerödslund?

277. Fråga, Vad händer med beslutet fattat i bildningsnämnden 2020-01-30 ang ut-eller nybyggnation av Parkskolan där vi anhåller hos samhällsbyggnadsnämnden att verkställa detta?

278. Fråga, Hur ska du som ordförande arbeta i kommande budget för att kunna uppnå kommunens målsättning att 100 % av våra elever i högstadiet ska gå ut med gymnasiebehörighet?

279. Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.

280. Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas.

281. Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige.

282. Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans.

283. Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera politiken i Svalövs kommun.

Publicerad: 2020-12-22

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun