Svalövs kommun

KF 2021 02 22

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2021-02-22

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Mötet den 22 februari

Upprop
Val av justerare

10. Godkännande av dagordning .

11. Anmälningsärenden.

12. Avsägelser och val.

13. Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 –37 §§ och lag om kommunala folkomröstningar (1994:692) –Ändrat datum för genomförande.

14.Detaljplan för Södra Svalöv 30:7, Lantlyckan15.Sponsringspolicy -Uppdrag.

16. Extra anslag med anledning av Covid-19.

17. Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB SvalövsLokaler, AB SvalövsBostäder, Svalövs Samhällslokaler AB, Svalövs Kommunservice AB, Svalövs Energi AB och Svalövs Utveckling AB.

18. Motion, Kombiplan Tågarp.

19. Motion, En skola för alla20.Motion, Mindre barngrupper i förskola och grundskola.

21. Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande arbete på våra äldreboenden

22. Motion, Fyrverkerier och pyrotekniska varor i Svalövs kommun.

23. Fråga, Vad händer med beslutet fattat i bildningsnämnden 2020-01-30 ang ut-eller nybyggnation av Parkskolan där vi anhåller hos samhällsbyggnadsnämnden att verkställa detta?

24. Fråga, Hur ska du som ordförande arbeta i kommande budget för att kunna uppnå kommunens målsättning att 100 % av våra elever i högstadiet ska gå ut med gymnasiebehörighet?

25. Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp?

26. Interpellation, Vad händer med Kågerödslund?

27. Motion, drogtester i våra skolor.

28. Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.

29. Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas.

30. Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige.

31. Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans.

32. Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera politiken i Svalövs kommun

33. Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens ansvar.

34. Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun35.Uppdrag med anledning av Motion, solenergi i Teckomatorp.

Publicerad: 2021-02-24

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun