Svalövs kommun

KF 2021 03 22

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2021-03-22

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Mötet den 22 mars

Upprop
Val av justerare

37. Godkännande av dagordning.
38. Anmälningsärende.
39. Årsredovisning 2020–LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
40. Ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB
41. Finansiellariktlinjer och placeringspolicy för bolag ingående i Landskrona Stadshuskoncern.
42. Bolagsbildning Svalövs Energi AB.
43. Avsägelser och val.
44. Förstudie - Granskning av följsamhet mot ramavtal - Yttrande.
45. Granskning av kommunens arkivhantering - Yttrande.
46. Granskning av bidrag och stöd till föreningar - Yttrande.
47. Förslag till revidering av revisorernas reglemente.
48. Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik, Familjen Helsingborg.
49. Svalövs kommuns Trafikstrategi.
50. Plan för inventering av nedlagda deponier i Svalövs kommun.
51. Upphävande av beslut - Laddstolpar, strategi för utbyggnad.
52. Uppdrag med anledning av Motion, solenergi i Teckomatorp.
53. Motion, Uppdatera kommunens cykelplan och prioritera cykelväg Teckomatorp – Norrvidinge – Kävlinge (för beslut om beredning).
54. Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud (för beslut beredning).
55. Motion, Demokratiberedning i Svalövs kommun (för beslut beredning).
56. Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp?
57. Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.
58. Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun.
59. Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas.
60. Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige.
61. Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans.
62. Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera politiken i Svalövs kommun.
63. Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens ansvar.
64. Motion, Återupprätta Folkhälsorådet.

Publicerad: 2021-06-03

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun