Svalövs kommun

KF 2021 04 26

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2021-04-26

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Mötet den 26 april

Upprop
Val av justerare

66. Godkännande av dagordning.

67. Allmänhetens frågestund avseende årsredovisning 2020 för
Svalövs kommun.

68. Information.

69. Anmälningsärenden.

70. Avsägelser och val.

71. Årsredovisning 2020 – Svalövs kommun.

72. Överföring av investeringsanslag från 2020 till 2021.

73. Årsredovisning 2020 - AB SvalövsBostäder.

74. Årsredovisning 2020 - AB SvalövsLokaler.

75. Årsredovisning 2020 – Svalövs Kommunhus AB.

76. Årsredovisning 2020 – NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB.

77. Årsredovisning 2020 - KommunAssurans Syd Försäkrings AB.

78. Årsredovisning 2020 - Söderåsens miljöförbund.

79. Årsredovisning 2020 samt föreningsstämma - Kommuninvest
Ekonomisk förening.

80. Kommunalt partistöd - anstånd.

81. Ansökan om kommunalt partistöd 2021.

82. Kompletteringsbudget I 2021.

83 Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 – Projekt
Rönnebergsvägen, Svalöv.

84. Revidering av bestämmelser för skyddsjakt.

85. Prislista från Räddningssamverkan Skåne (RäddSam) (ersätter Föreningen brandbefäl Skåne-Blekinge årliga lista).

86. Uppdrag, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun.

87. Anmälan av ej besvarade motioner 2021.

88. Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021.

89. Svalövs kommuns Trafikstrategi.

90. Plan för inventering av nedlagda deponier i Svalövs kommun.

91. Upphävande av beslut - Laddstolpar, strategi för utbyggnad.

92. Laddinfrastrukturplan Svalövs kommun 2021-2023.

93. Uppdrag med anledning av Motion, solenergi i Teckomatorp.

94. Interpellation, Interpellation –hantering av hot mot politiker i Svalövs kommun.

95. Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp?

96. Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud.

97. Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.

98. Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun.

99. Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas.

100. Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige.

101. Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans.

102. Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera politiken i Svalövs kommun.

103. Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens ansvar.

104. Motion, Återupprätta Folkhälsorådet.

Publicerad: 2021-06-03

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun