Svalövs kommun

KF 2021 05 24

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2021-05-24

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Mötet den 24 maj

Upprop
Val av justerare

106. Godkännande av dagordning.

107. Information.

108. Anmälningsärenden.

109. Avsägelser och val.

110. Kompletteringsbudget I 2021.

111. Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 – Projekt Rönnebergsvägen, Svalöv.

112. Prislista från Räddningssamverkan Skåne (RäddSam) (ersätter Föreningen brandbefäl Skåne-Blekinge årligalista).

113. Uppdrag, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun.

114. Anmälan av ej besvarade motioner 2021.

115. Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021.

116. Svalövs kommuns Trafikstrategi.

117. Plan för inventering av nedlagda deponier i Svalövs kommun.

118. Revidering av bestämmelser för skyddsjakt.

119. Upphävande av beslut - Laddstolpar, strategi för utbyggnad.

120. Laddinfrastrukturplan Svalövs kommun 2021-2023.

121. Uppdrag med anledning av Motion, solenergi i Teckomatorp.

122. Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.

123. Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun.

124. Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas.

125. Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige.

126. Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans.

127. Motion, Återupprätta insynsplatsernas värde och vitalisera politiken i Svalövs kommun.

128. Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens ansvar.

129. Motion, Återupprätta Folkhälsorådet.

130. Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud.

131. Interpellation, Interpellation –hantering av hot mot politiker i Svalövs kommun.

132. Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp?

Publicerad: 2021-06-03

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun