Svalövs kommun

KF 2021 05 31

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2021-05-31

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Mötet den 31 maj

Upprop
Val av justerare

133. Godkännande av dagordning.

134. Information.

135. Anmälningsärenden.

136. Avsägelser och val.

137. Årsredovisning 2020 -Sydvatten AB.

138. Årsredovisning 2020 -SKL Kommentus AB.

139. Årsredovisning 2020 -Inera AB.

140. Årsredovisning 2020 -Samordningsförbundet FINSAM Landskrona-Svalöv.

141. Årsredovisning 2020 - Skånes Luftvårdsförbund.

142. Ansökan om partistöd 2021.

143. Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB.

144. Kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser.

145. Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom områdetpsykisk ohälsa.

146. Motion, Återinför ekonomiberedning.

147. Kompletteringsbudget I 2021.

148. Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 –Projekt Rönnebergsvägen, Svalöv.

149. Prislista från Räddningssamverkan Skåne (RäddSam) (ersätter Föreningen brandbefälSkåne-Blekinge årliga lista).

150. Uppdrag, Webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun.

151. Anmälan av ej besvarade motioner 2021.

152. Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021.

153. Svalövs kommuns Trafikstrategi.

154. Plan för inventering av nedlagda deponier i Svalövs kommun.

155. Revidering av bestämmelser för skyddsjakt.

156. Upphävande av beslut -Laddstolpar, strategi för utbyggnad.

157. Laddinfrastrukturplan Svalövs kommun 2021-2023.

158. Uppdrag med anledning av Motion, solenergi iTeckomatorp.

159. Motion, tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.

160. Motion, Hållbar energiproduktion i Svalövs kommun.

161. Motion, Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas.

Publicerad: 2021-06-03

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun