Svalövs kommun

KF 2021 06 21

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2021-06-21

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Mötet den 21 juni

Upprop
Val av justerare

156. Godkännande av dagordning.

157. Information.

158. Anmälningsärenden.

159. Justering kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26.

160. Avsägelser och val.

161. Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB.

162. Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen
(2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 –37 §§ och lag om
kommunala folkomröstningar (1994:692).

163. Ansökan om partistöd 2021.

164. Mål och budget 2021, plan 2022 -2023 - Uppföljning Svalövs
kommun.

165. Investeringsbudget VA NSVA.

166. Revidering av Villkor för godkännande och rätt till kommunalt.
bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk
omsorg i Svalövs kommun.

167. Bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna handlingar.

168. Gemensam klassificeringsstruktur för Svalövs kommun.

169. Överflyttning av arkiv till kommunala bolag som nya arkivbildare.

170. Reglemente för revisionen.

171. Motion, Samordning av vattenvårdsfrågorna i Svalövs kommun
(för beslut om beredning).

172. Motion, En mötesplats för alla – i olika åldrar.

173. Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under
välfärdens ansvar.

174. Motion, Ring Knutstorp- en ny port till Söderåsen.

175. Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande arbete på
kommunens särskilda boenden.

176. Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud.

177. Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige.

178. Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans.

179. Motion, Återupprätta Folkhälsorådet.

180. Interpellation, hantering av hot mot politiker i Svalövs kommun.

181. Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp?

Publicerad: 2021-06-28

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun