Svalövs kommun

KF 2021 08 30

Foto på kommunfullmäktiges ordförandeklubba.

Fullmäktiges sammanträde 2021-08-30

Lyssna på sammanträdet

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Mötet den 30 augusti

Upprop
Val av justerare

182. Godkännande av dagordning.

183. Information.

184. Anmälningsärenden.

185. Avsägelser och val.

186. Ansökan om partistöd 2021.

187. Årsredovisning 2020 - Kommunalförbundet Medelpunkten.

188. Antagande av Översiktsplan Svalövs kommun 2021.

189. Antagande av renhållningsordning för Svalövs kommun och
Landskrona stad.

190. Borgensram Svalövs Samhällslokaler AB.

191. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.

192. Beslut om ersättningsnivåer för Naturbruksprogrammet hösten 2021.

193. Förändrad reglering rörande beslut om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO).

194. Folkhälsoprogram för Svalövs kommun 2022-2025.

195 Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av
samordnade insatser, Svalövs kommun.

196. Motion, Sport- och friluftsområde (för beslut om handläggning).

197. Motion, Motion, Byggnation av ny gymnastik, sport och idrottshall i Teckomatorp (för beslut om handläggning).

198. Motion: Stärka Elevhälsan (för beslut om handläggning).

199. Motion: Ge Teckomatorp plats för liv. Blandad
bebyggelse på Granboområdet i Teckomatorp (för beslut om
handläggning).

200. Motion: Ring Knutstorp- en ny port till Söderåsen.

201 Motion: Ökad livskvalitet och hälsofrämjande arbete på
kommunens särskilda boenden.

202. Motion: Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud.

203 Motion: Uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige.

204. Motion: Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi balans.

205. Motion: Återupprätta Folkhälsorådet.

206. Motion: Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens ansvar.

207. Interpellation: Hantering av hot mot politiker i Svalövs kommun.

208. Interpellation: Vad vill styret med Teckomatorp?

Publicerad: 2021-09-02

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun