Svalövs kommun

KF 2021 09 27

Testbild

Fullmäktiges sammanträde 2021-09-27

Lyssna på sammanträdet

Del 1
Del 2

Vill du ta del av protokollet i sin helhet finns det i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagordning

Mötet den 27 september

Upprop
Val av justerare

209. Godkännande av dagordning

210. Information

211. Anmälningsärenden

212. Avsägelser och val

213. Uppdrag om äskande av medel för att genomföra folkomröstning 2021

214. Förslag till reviderade valdistrikt 2022

215. Revidering av ersättningsbestämmelser avseende röstmottagare m fl i allmänna val och kommunala folkomröstningar

216. Digitaliseringsstrategi

217. Revidering av regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass,
grundskola och grund- och gymnasiesärskola

218. Utredningsuppdrag gällande Samordnad varudistribution
(samlastningscentral)

219. Motion, Lika rätt till förskoleklass för alla sexåringar (för
beredning)

220. Motion, Infrastruktur 108 mot Kävlinge (buss)

221. Motion, Flexibel arbetstid för anställda inom förskolan

222. Motion, Fyrverkerier och pyrotekniska varor i Svalövs kommun

223. Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande arbete på
kommunens särskilda boenden

224. Motion, Anslut Svalöv till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s
konvention om kärnvapenförbud

225. Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad
rapport till Kommunfullmäktige

226. Motion, Skapa en långsiktig plan för att få kommunens ekonomi i balans

227. Motion, Återupprätta Folkhälsorådet

228. Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla som är under välfärdens ansvar

229. Interpellation, hantering av hot mot politiker i Svalövs kommun

230. Interpellation, Vad vill styret med Teckomatorp?

Publicerad: 2021-09-30

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Kommunfullmäktige
0418-47 50 00
E-post

Kommunfullmäktiges ordförande

Ingrid Ekström (SD)

Kommunfullmäktiges sekreterare

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun