Svalövs kommun

Tillsyn & skydd mot brand

Tillsyn är den kontroll som görs för att se om du uppfyller de krav som samhället ställer på dig som fastighetsägare eller företagare. När det gäller LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och LBE (Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) är det räddningstjänstens uppgift att ansvara för tillsynen.

Tillsyn görs av flera orsaker. Behovet av tillsyn utgår från vilken risk som föreligger och hur betydande risken är. Det kan till exempel handla om verksamheter där konsekvenserna av en brand kan påverka människors liv och hälsa i stor omfattning. Det kan också handla om verksamheter där de människor som vistas i lokalerna rimligen inte har möjlighet att ansvara för sin egen säkerhet.

Varje år gör kommunen en plan för tillsyn. Tillsyn kan exempelvis också ske efter en brand eller om det upptäcks brister i säkerheten. Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsynen som baseras på omfattningen av arbetsinsatsen. För aktuell tillsynstaxa hänvisar vi till dokumentet "Tillämpning av taxa" i den gula rutan till höger.

Tillsyn sker genom möte mellan räddningstjänsten och fastighetsägare och eventuell verksamhetsutövare i den aktuella fastigheten. Vid tillsynen går man tillsammans igenom dokumentation och verksamheten. Därefter återkommer räddningstjänsten med eventuella krav om åtgärder.

Sanktioner

Ett mål hos räddningstjänsten är att fastighetsägare och verksamhetsutövare ska arbeta aktivt med och ta ansvar för sitt brandskyddsarbete och att vi på räddningstjänsten ska upplevas som en aktiv och stödjande samarbetspartner. Emellertid finns det ett antal sanktioner vi kan använda oss av:

  • Föreläggande om att du ska åtgärda bristerna eller till och med att åtgärda bristerna på din bekostnad.
  • Föreläggande som förenas med vite motsvarande kostnaden för åtgärden. Detta beslut fattas av räddningsnämnden.
  • Förbud mot verksamhet i fastigheten tills dess att bristerna är åtgärdade.

Dina rättigheter

​Om du anser att vi har fel eller har ställt orimliga krav är det i första hand tillsynsförrättaren du ska vända dig till. Målet är att vi ska lösa problemen tillsammans.

Du har också rätt att överklaga ett föreläggande till länsstyrelsen. Då skriver du till Länsstyrelsen men lämnar in det till räddningstjänsten. Vi kan hjälpa dig med ditt överklagande.

Till höger hittar du dokument för nedladdning som beskriver hur tillsyn görs för olika verksamheter beroende på vilken risknivå verksamheten tillhör. Dokumentet "Systematiskt brandskyddsarbete Pdf, 90.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 90.5 kB)" beskriver mer i detalj hur övriga dokument ska användas.

Under Tillstånd & blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finner du nödvändiga blanketter för att söka tillstånd och anmäla hantering av brandfarliga eller explosiva varor.

Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun