Svalövs kommun

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete enligt LSO

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du ska arbeta systematiskt med ditt brandskydd. För att lyckas med detta krävs vissa grundläggande funktioner och aktiviteter. Nedan listas de viktigaste.

Brandskyddspolicy

En förutsättning för att man ska kunna arbeta systematiskt är att det finns ett dokument som beskriver hur man ska arbeta. Brandskyddspolicyn bör knytas till kvalitets- och arbetsmiljöpolicyn. Brandskyddspolicyn bör tas av företagsledningen och göras känd bland all personal. Utöver policyn krävs det instruktioner och handlingsplaner där visioner och mål är nedbrutna i aktiviteter.

Namngiven brandskyddsansvarig

En brandskyddsansvarig ska utses. Dennes uppgifter är att övervaka att brandskyddsarbetet bedrivs enligt de rutiner och policys som upprättats. Han/hon är också företagets kontaktperson gentemot räddningstjänsten. Den brandskyddsansvarige bör kunna fatta egna beslut om brandskyddet och ha en egen budget. Läs mer under rubriken Brandskyddsansvarig Öppnas i nytt fönster..

Brandskyddsorganisation

I en liten verksamhet kan det räcka med en enda person, brandskyddsansvarig, som ansvarar för hela brandskyddsorganisationen. Ju större en verksamhet blir desto viktigare blir det att organisationen kompletteras med ytterligare funktioner. Finns verksamheten utspridd i flera byggnader eller på olika våningsplan kan det finnas behov av flera brandskyddsombud. I en linjeorganisation kan det vara naturligt att ansvaret för brandskyddsarbetet följer organisationen.

Ansvarsfördelning mellan ägare och innehavare

Är ägare och innehavare inte samma (juridiska) person är det viktigt att ni tillsammans kommer överens om en ansvarsfördelning där det klart och tydligt framgår vem som ansvarar för vad, till exempel:

  • Sprinkler och brandlarm – felanmälan och kontroller.
  • Brandsläckare – service och utbyte.
  • Utrymningsvägar – nödutgångsarmatur kontroll och utbyte.

Kan ansvaret fördelas på samtliga punkter i det systematiska brandskyddsarbetet är mycket vunnet. En förutsättning för ett fungerande brandskyddsarbete är således en bra dialog mellan ägare och innehavare.

Analysera riskerna

För att kunna fastställa den nivå av skydd man vill ha måste man känna till vilka risker man har. För en skola kan det vara anlagd brand tillsammans med högt personantal i lokalerna som är den största risken medan det för en industri kan vara hanteringen av brandfarlig gas. Först när man känner till sina risker kan man aktivt jobba för att hantera dem.

Information, utbildning och övning

En plan för hur man skall systematisera sitt brandskydd ska vara känd av alla anställda och i viss grad av alla besökare. Som ägare/innehavare är det också viktigt att man utbildar den personal som har en uppgift i brandskyddsorganisationen. Även övrig personal måste ha tillräcklig utbildning så att de känner till de risker som finns i verksamheten och kan agera på ett riktigt sätt vid nödläge. Att praktiskt få omsätta sina kunskaper i regelbundna övningar är mycket viktigt för att man ska få en kontroll på att planen fungerar och uppmärksamma eventuella brister.

Intern brandskyddskontroll

All brandteknisk utrustning ska kontrolleras så att den fungerar. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kontroll genomförs på fasta installationer såsom brandventilation (röklucka), brandavskiljande väggar, inomhusbrandposter och så vidare. Det är du som bedriver verksamhet i fastigheten som ansvarar för det organisatoriska brandskyddet. I hyreskontrakt kan ägare och innehavare komma överens. Vid kontroll av brandskyddet ska det framgå följande:

  • När kontrollen genomfördes.
  • Vem som genomförde kontrollen.
  • Vad som kontrollerades.
  • Vilka brister som upptäcktes.
  • När dessa åtgärdades och av vem (vem som intygar).

Incidentrapportering

För varje skarp händelse har det skett minst tio allvarliga tillbud, och för varje allvarligt tillbud minst tio tillbud. Om samtliga tillbud och allvarliga tillbud rapporteras så kan man åtgärda de brister som annars leder till skarpa händelser. Ett incidentrapporteringssystem där man regelbundet tar upp och analyserar tillbud som inträffat är en del i ett systematiskt brandskyddsarbete. Ofta finns redan i företaget ett tillbudsrapporteringssystem som då bara behöver kompletteras med händelse brand.

Dokumentation

För att systematisera arbetet och nå ut med informationen till alla anställda är det oftast nödvändigt att dokumentera det systematiska arbetet. I vissa fall blir det en full pärm med instruktioner, policys och så vidare. I andra fall blir det bara några A4-papper. I det lilla företaget och i hemmet räcker det kanske med att det systematiska brandskyddsarbetet är känt av alla. Då krävs ingen skriftlig dokumentation.

Kom igång med utbildning

En bra början är att företagets brandskyddsansvarige, skyddsombud eller annan går en utbildning som marknaden erbjuder. Kontakta räddningstjänsten för information.

Publicerad: 2019-05-02

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Räddningstjänsten
0418-47 07 16

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun