Svalövs kommun

Serveringstillstånd

Enligt alkohollagen har kommunerna ansvar för både för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet när det gäller alkoholservering. Alkohollagen ska ses som en skyddslag för att begränsa alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar. Det innebär att när alkoholpolitiska och näringspolitiska intressen vägs mot varandra så ska de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde.

Alkohollagen tar också upp skyldigheten att anmäla försäljning av folköl i kommunen. Anmälan om försäljning och kontroll att lagen efterlevs sköts av Söderåsens miljöförbund.

Allmänna principer

Vid handläggning av serveringsansökningar kommer stor hänsyn att läggas vid att förebygga alkoholpolitiska olägenheter.

Kriterier/riktlinjer för tillstånd

För att kunna erhålla serveringstillstånd i Svalövs kommun fordras att lagens krav uppfylls. Det innebär att serveringsstället ska ha ett kök som medger allsidig matlagning. Vidare att sökande kan uppvisa ekonomisk och annan skötsamhet gentemot det allmänna samt att man har en föreskriven utbildning eller motsvarande erfarenhet av serveringsfrågor.

Följande prövning görs vid ansökan om serveringstillstånd:

 • Serveringsstället
 • Sökandes lämplighet
 • Alkoholpolitisk prövning

Alla ansökningar om serveringstillstånd remitteras till polismyndigheten, Söderåsens miljöförbund, lokala skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och räddningstjänsten.

Ansökan ska förutom ansökningsblankett, innehålla följande:

 • Anmälan om ansvarig personal (namn och personnummer).
 • Kopia av undertecknat köpe- och arrendeavtal.
 • Kopia av sökandens hyreskontrakt (undertecknat av bägge parterna).
 • Intyg om branscherfarenhet, arbetsintyg och meritförteckning.
 • Bevis om registrering av livsmedelslokalen i enlighet med gällande livsmedelslagstiftning.
 • Verksamhetsinriktning, matutbud, dans, underhållning etc.
 • Planritning i två exemplar över lokal och i förekommande fall uteservering och drinkbar
 • Registreringsbevis.
 • Registreringsbevis för mervärdesskatt/intyg att anmälan är inlämnad.
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsfördelning i handelsbolag
 • Finansieringsplan med verifikationer över investerat kapital.
 • Personnummerutdrag från Bolagsverket som visar vilka aktiebolag och handelsbolag ni/bolagsmännen är och har varit verksamma i.
 • Intyg från kronofogden som visar att ni/bolagsmännen/ägarna och bolag ej är restförda (Obs! detta gäller även andra bolag som ni är och har varit verksamma i).
 • Kvitto på betald ansökningsavgift. Avgiften ska vara betald till Svalövs kommun (Bankgiro 663-7367) innan handläggningen av ansökan påbörjas.
Publicerad: 2020-07-21

Sidansvarig: Gisela Christensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun