Artikeln publicerades 27 september 2022

Svalövs kommun anmäler en händelse i enlighet med Lex Sarah och Lex Maria

Händelsen anmäls till inspektionen för vård och omsorg (IVO) och handlar om en person boende på ett särskilt boende för äldre som efter administrering av insulin den 20:e juni, 2022, sjönk i blodsocker och blev medvetslös.

Personalen vidtog omedelbart åtgärder och personen fördes till sjukhus.

Verksamheten ser allvarligt på det inträffade och planerar att vidta åtgärder. Bland annat utbildningsinsatser för chefer och personal samt förtydligande av rutiner.

Fakta om:

  • Lex Sarah är ett samlingsnamn för bestämmelser om skyldigheten för personal i socialtjänsten att rapportera, utreda och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. Bestämmelserna finns i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst ska detta anmälas till IVO.
  • Lex Maria: vårdgivaren är skyldig att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Denna skyldighet framgår av patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Vårdskada avses i PSL, lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso-och sjukvården.

För frågor gällande Lex Sarah, vänligen kontakta:
Cecilia Andersson, t.f. vård- och omsorgschef
Telefon: 0418-47 53 90
E-post

För frågor gällande Lex Maria, vänligen kontakta:
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel: 0418-47 52 54
E-post