Artikeln publicerades 5 maj 2023

IVO:s tillsyn av särskilda boenden visar på en rad förbättringsåtgärder

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en nationell tillsyn av landets särskilda boenden och nu har vård och omsorgsverksamheten fått ta del av resultatet för Svalövs kommuns boenden.

I IVO:s tillsyn har man granskat områdena: individuell bedömning och kompetens, kontinuitet och dokumentation, läkemedelshantering och vård vid livets slutskede.

För Svalövs kommuns del konstaterar IVO en rad brister som bör följas upp och åtgärdas. Det handlar om att säkerställa tillräckliga språkkunskaper vid medicinska bedömningar, att dokumentation enligt gällande regelverk förbättras och att det finns kontinuitet i personalgruppen, att säkerställa en patientsäker läkemedelshantering och att vård i livets slutskede ska ske enligt gällande regelverk.

— Att bli granskad är bara positivt. Det ger oss ett extern perspektiv och hjälper oss att förbättra och utveckla verksamheten. Nu ska vi i verksamheten gå igenom granskningsresultat för att se vilka åtgärder vi redan gör i dagsläget och vilka åtgärder vi ska vidta fram över, säger Marlene Andersson, tf. socialchef.

Svalövs kommuns svar på vilka åtgärder vård och omsorgsverksamheten ska vidta utifrån tillsynen kommer att redovisas till IVO senast den 1 juni.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Marlene Andersson
Tf. socialchef
Telefon: 0418-47 53 15
E-post