Svalövs kommun

Ekonomiskt bistånd

Fakta om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Riksnorm

Riksnormen är uppdelad i personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader. Normen för personliga kostnader ska täcka kostnader för: livsmedel, kläder/skor, fritid/lek och hygien.

Normen för gemensamma hushållskostnader ska täcka kostnader per hushåll för: förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-licens.

Utöver riksnormen beviljas bistånd vid behov till: boendekostnad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, barnomsorgsavgift, fackavgift, läkarvård/medicin, glasögon och akut tandvård.

Från bidragsbeloppet ska i stort sett alla nettoinkomster (efter avdrag för preliminär skatt) räknas av. Detta gäller t ex: lön, kas/alfa, underhållsstöd, sjukpenning, barnbidrag/studiebidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning, a-kassa, flerbarnstillägg, pension, sjukbidrag, studiemedel, utbildningsbidrag, överskjutande skatt, amf-försäkring, räntor och livränta.

Följande tillgångar kan även påverka bidragsbeloppet: bankmedel, aktier, obligationer, fastighetsinnehav, fordonsinnehav, inregistrerat företag och övriga tillgångar av värde.

Vid varje ansökan ska följande verifikationer alltid medtas: Kvitto på betald hyra och betald el samt inkomst- resp utgiftsspecifikationer. Vid nybesök ska du även ta med hyreskontrakt, inkomst- resp utgiftsspecifikationer tre månader tillbaka i tiden, underlag för boendekostnad (inkl. drift), kopia av senaste deklaration inkl. specifikationsdelen till deklarationen samt senaste taxeringsmeddelandet.

Ytterligare uppgifter kan behövas, dessa framkommer då av separat informationsblad.

Arbetslöshet

Den som söker och uppbär ekonomiskt bistånd på grund av otillräcklig ersättning vid arbetslöshet, ska vara aktivt arbetssökande efter sin förmåga, vilket innebär att:

  • Vara anmäld på och ha regelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen.
  • Söka alla typer av arbeten inom pendelavstånd som personen ifråga har erfarenhet av och/eller utbildning för samt okvalificerade arbeten.
  • Ev arbetshinder (helt eller delvis) ska styrkas med läkarutlåtande eller motsvarande.

Inhämtande av uppgifter

Ekonomiskt bistånd är behovsprövat. Därför utreder socialsekreteraren ditt behov av bidrag. Den som gör utredningen har efter ditt medgivande rätt att kontakta försäkringskassan och erkänd a-kassa för att inhämta uppgifter. Ibland kontaktas även andra myndigheter och din arbetsgivare. Kontroller görs även i bilregister gällande fordonsinnehav och handelsregister gällande företag. Om du inte medger att vissa kontakter tas kan det bli svårt eller till och med omöjligt att genomföra utredningen.

Ändrade förhållanden

Under den tid du erhåller ekonomiskt bistånd ska alla förändringar gällande dina inkomster inklusive förmögenhet samt familje- och bostadsförhållanden omgående meddelas till socialkontoret. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig och eventuellt polisanmälas för bedrägeri.

Återbetalning

Återbetalning av ekonomiskt bistånd kan krävas då det betalas ut:

  • Som förskott på förmån inom socialförsäkringssystemet eller a-kassa/alfa-kassa.
  • Vid arbetskonflikt.
  • Om ekonomiskt bistånd betalats ut på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Det är sekretessbelagt att du får ekonomiskt bistånd och är registrerad hos socialtjänsten enligt Sekretesslagen 7 kap. 4§. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Personakt och socialregister

Socialtjänsten för en personakt med journalanteckningar under den tid som du ansöker om ekonomiskt bistånd. Du har rätt att läsa dessa anteckningar. Dessutom förs uppgifter in i socialtjänstens dataregister. Registret får endast användas av personal vid socialtjänsten samt för statistikuppgifter. De uppgifter som finns i registret är: personnummer, namn, adress, civilstånd, familjesammansättning, inkomster och utgifter samt hur mycket ekonomiskt bistånd som har beviljats. För utländska medborgare förs även in uppgift om medborgarskap.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslut om försörjningsstöd enl SoL 4 kap. kan du överklaga detta beslut.

Skriv ett brev ställt till Svalövs kommun, Arbete & Integration, 268 80 Svalöv.

I brevet talar du om vilket beslut du är missnöjd med, varför du är missnöjd och hur du vill att det ska ändras. Brevet ska lämnas till socialkontoret senast 3 veckor efter det att du har fått del av beslutet. I samband med beslut om avslag på ansökan får du alltid information om hur du överklagar.

Andra former av bistånd

Rätten till bistånd gäller inte bara ekonomiskt bistånd. Det kan också röra sig om olika stöd- eller behandlingsinsatser eller andra former av social service. En form kan till exempel vara budgetrådgivning. Annat bistånd diskuteras alltid i samråd med dig.

Frågor

Har du några frågor rörande ekonomiskt bistånd är du välkommen att kontakta socialsekreteraren i mottagningsfunktionen alternativt din egen socialsekreterare. Du når dem säkrast på deras telefontider.

Publicerad: 2020-09-29

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Ekonomiskt bistånd receptionsstider
Vardagar:
kl.10.00-13.00
(torsdag kl. 10.00-15.00)

Nya ansökningar till ekonomiskt bistånd och allmänna frågor
Telefontid:
Måndag kl. 10.00-11.00
Onsdag kl. 10.00-11.00
Fredag kl. 10.00-11.00

Från och med den
1 oktober
måndag-fredag mellan kl. 10-11.

Mottagningstelefon: 
0418-47 50 66

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun