Svalövs kommun

Hjälp för utsatta

Vad kan och ska socialtjänsten hjälpa dig med?

Kommunen har ett särskilt ansvar för att hjälpa personer som är, eller har varit, utsatta för brott. Enligt 5 kapitlet 11 § socialtjänstlagen ska socialtjänsten särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Även män kan vara utsatta för någon form av våld eller kränkningar i en relation och ha behov av stöd och hjälp. Man kan även få hjälp om man blir hotad eller misshandlad av någon som man inte har en nära relation till.

Socialtjänsten har ansvar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänsten ska särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.

På individ- och familjeomsorgen arbetar vi för att hjälpa dig som är utsatt för våld på något sätt. Det finns hos oss en beredskap att stötta dig i en akut situation med bl.a. skyddat boende, samtalsstöd och ekonomisk hjälp. Har du behov av stöd under en längre tid och t.ex. stöd i kontakten med andra myndigheter så har vi särskilda arbetssätt för att stötta personer som är, eller har varit, utsatta för våld.

Vi anlitar tolk om du har behov av det.

Hur går det till?

När du kontaktar oss och ansöker om hjälp utreder vi tillsammans med dig på vilka olika sätt vi kan hjälpa dig. Vi arbetar efter ett helhetsperspektiv och samarbetar vid behov med andra myndigheter för att du ska få ett så bra stöd som möjligt i hela din livssituation. Du får ett beslut på vilket stöd du beviljas. Om du inte får det stöd du ansökt om kan du överklaga beslutet. Vår sekretess gäller även mellan makar om du som vuxen enskilt ansöker om stöd. Det finns en anmälningsskyldighet om det framkommer en oro för att barn far illa. Vid utredning om barns behov görs utredningen i första hand i samverkan med vårdnadshavarna.

Du kan få hjälp med, eller ansöka om:

  • Risk- och skyddsbedömning
  • Skyddat boende
  • Ekonomiskt bistånd
  • Stöd i kontakten med andra myndigheter
  • Stödsamtal
  • Stöd i föräldrarollen
  • Du kan själv vända dig till Kriscentrum mellersta Skåne, som finns i Lund. Här får du stöd och hjälp genom individuella samtal och/eller genom samtal i behandlingsgrupper. Ring till Kriscentrum på 046-35 50 71 måndag till fredag kl. 11.00 –12.00.

Att ansöka om bistånd i en annan kommun som du önskar flytta till

Om du, på grund av att du är utsatt för våld eller andra övergrepp, behöver flytta till en annan kommun, kan du ansöka om den hjälp du behöver i den kommunen, innan du flyttat dit (2 a kap. 8 § 2 SoL). Socialtjänsten i den kommunen gör då en bedömning av din ansökan och vilka insatser du kan beviljas utifrån hur din situation är. Ansökan ska behandlas som om du var bosatt i kommunen.

Säkerhetsplanering

För råd om planering kring säkerhet och annat som du bör tänka på när du lämnar relationen, se under ”Relaterad information”.

Publicerad: 2019-06-27

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun