Svalövs kommun

Stöd till barn och ungdomar

Barns och ungdomars särskilda rättigheter

Flera länder i världen, bland annat Sverige har förbundit sig att följa Förenta Nationernas barnkonvention om barns rättigheter. Enligt barnkonventionen är ett barn varje människa under 18 år. I FNs barnkonvention står:

”Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.”

I Sverige finns en lag som heter socialtjänstlagen. I den bestäms hur socialtjänsten i alla kommuner i Sverige ska arbeta för att hjälpa barn. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar växer upp på ett tryggt sätt. Om någon skadar ett barn eller en ungdom ska socialtjänsten hjälpa till att skydda barnet om föräldrarna inte kan skydda barnet. Socialtjänsten hjälper också barns och ungdomars föräldrar.

Det finns en annan lag, som heter föräldrabalken. I föräldrabalken står:

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”

Barn och ungdomar behöver stöd från trygga vuxna

Alla barn och ungdomar behöver vuxna personer som ser vad just det barnet behöver för att må bra. Barn måste känna sig trygga för att orka lära i skolan och för att kunna trivas med kompisar. Det är alltid vuxnas ansvar att ordna så att ett barn mår så bra som möjligt, barn behöver flera vuxna som bryr sig om dem. När något blir fel i ett barns liv kan barnet ofta få svårt på många sätt. Det är viktigt att barn inte går själv och bär på sina svårigheter, vuxna måste hjälpa barnet!

Så här kan du göra för att få hjälp

Prata med någon vuxen som du litar på.

Du behöver inte berätta allt som är svårt för dig, börja berätta om något.

Om du pratar med någon vuxen på skolan så vet de vem som kan hjälpa både dig och din familj.

Du kan också börja med att ringa och prata med någon på BRIS (Barnens rätt i samhället), du behöver inte berätta vem du är när du ringer dit. Det syns inte på telefonräkningen att du ringt. Om du ringer från din mobil, kom ihåg att radera numret från samtalslistan.

Du kan ringa till socialtjänsten, vi pratar då med dig och sedan med dina föräldrar. Som ungdom över 15 år kan du själv ansöka om hjälp på socialtjänsten och få visst stöd även om dina föräldrar inte tycker som du.

Telefonnummer dit barn och ungdomar kan ringa och få hjälp av vuxna:

BRIS: Ring 116 111, eller chatta med en vuxen på BRIS-Chatten.

Socialtjänsten i Svalövs kommun: Ring till socialtjänstens reception 0418-57 50 66 och be att få tala med någon som utreder stöd till barn och ungdomar.

Polisen: Vid akuta situationer ring 112. Om det inte är akut kan du ringa polisen på 114 14.

Sjukvården: Vid akuta situationer ring 112. Annars ring sjukvårdsupplysningen på 1177, de kan berätta hur du ska göra. Du kan också ringa till ungdomsmottagningen i Landskrona på 0418-45 42 44.

Publicerad: 2021-04-14

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun