Avgifter vård och omsorg

I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Vad avgiften blir regleras utifrån vilken typ av insats det handlar och hur omfattande insatsen är samt din aktuella inkomst och boendekostnad.

Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år.

Det är vilken hjälp du får och hur omfattande insatsen är som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

 

Tjänster och insatser

Hemvård

För beviljade insatser betalar du en avgift beroende på hur mycket tid hemvården utför hos dig. Alla besök registreras av hemvårdspersonal och den samlade tiden för en månad avgör vilken nivå du blir debiterad utifrån.

Debitering av alla hemvårdsinsatser sker i efterskott.

Trygghetslarm

Du betalar en engångssumma för installationen av larmet, därefter debiteras du en fast månadsavgift. Behöver du larma ingår det i månadsavgift.

Hemsjukvård

Besök av legitimerad personal såsom sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut samt personal med utökat hälso – och sjukvårdsansvar. Exempel på hemsjukvård är hjälp med mediciner, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, såromläggning, dosettdelning. Debitering sker per besök.

Dagverksamhet med demensinriktning

Debitering sker endast för måltid (lunch).

Ledsagning

Avgiftsfritt upp till 12 timmar i månaden, därefter sker debitering utifrån samma taxa som omvårdnad/service.

Avlösarservice

Avgiftsfritt upp till 12 timmar i månaden, därefter sker debitering utifrån samma taxa som omvårdnad/service.

Korttidsboende

Debitering sker per dygn, första dygnet är avgiftsfritt men du betalar för hela utskrivningsdygnet.

Korttidslån av hjälpmedel

Debitering sker per månad oavsett antal hjälpmedel. Du betalar en hel månadsavgift oavsett när i månaden du hämtar eller lämnar dina hjälpmedel.

Hämtning av hjälpmedel

Debitering sker då kommunens medarbetare hämtar hjälpmedel som vanligtvis ryms i en personbil. Ingen debitering sker om du själv återlämnar dina hjälpmedel rengjorda till kommunen.

Matdistribution

Kyldamåltider levereras två gånger i veckan. Fakturan avser antalet måltider som blivit levererat den aktuella månaden plus en distributionsavgift per portion, det vill säga att antalet portioner på fakturan kan avvika från antalet dagar i månaden.

Avgifter och förbehållsbelopp

Hur stor kan avgiften bli?

Din avgift grundar sig på dina/era inkomster. För att få kännedom om inkomsterna skickas en blankett hem till dig som heter ”Inkomstförfrågan för beräkning av avgifter inom vård och omsorg”. Därefter skickas samma blankett en gång om året i samband med den årliga omräkningen.

På blanketten har du två valmöjligheter:

  • Den första är att du väljer att inte lämna dina inkomstuppgifter och accepterar därmed maxtaxan.
  • Det andra alternativet är att du väljer att lämna dina inkomstuppgifter så att vi kan göra en individuell avgiftsberäkning.

För att kunna göra en korrekt beräkning behöver vi veta din aktuella inkomst, kapitalinkomst (för föregående år) samt boendekostnad. Oavsett vilket alternativ du väljer kan inte fakturabeloppet överstiga gällande maxtaxa exklusive måltider.